Retikulárna bunka tvorí bunkovú zložku retikulárneho väziva. Bunka je bohato rozvetvená, s početnými výbežkami a spolu s ostatnými vytvára vzájomným spojením výbežkov retikulárnu sieť.

Bunky sa vyskytujú v lymfatických uzlinách, slezine, kostnej dreni. Majú schopnosť fagocytózy, patria preto do skupiny fixných makrofágov.