Rytmus

rozlišovacia stránka

Rytmus (gr. rhytmos – tok, prúd) môže byť:

 • všeobecne:
  • zákonité pravidelné či nepravidelné opakovanie tých istých javov v ich časovej alebo priestorovej následnosti; zdroj či prejav takéhoto opakovania
  • členenie procesu na časovo alebo obsahovo rovnaké alebo obdobné periodicky sa opakujúce úseky
  • miera rovnakosti v čase a priestore
 • vo verzológii: pravidelné striedanie určitých jazykových prvkov vo verši s cieľom vytvoriť rytmický impulz, pozri rytmus (verš)
 • v próze: syntaktická výstavba podmienená členením textu na hovorové takty korešpondujúce s funkčným opakovaním fonetických, lexikálnych alebo gramatických jednotiek, pozri rytmus (próza)
 • v biológii:
 • v hudbe: vnútorné členenie časového priebehu hudobnej skladby striedaním prízvučných a neprízvučných dôb, pozri rytmus (hudba)
 • v architektúre: pravidelné striedanie odlišných architektonických článkov alebo opakovanie jednotlivých motívov spravidla za dodržania stanoveného rytmu, pozri rytmus (architektúra)
 • meno jedného z dvoch raperov z hip-hopovej formácie Kontrafakt, pozri Rytmus (raper)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.