Súdna sieň

miestnosť v budove súdu, ktorú určí jej predseda na priebeh súdneho konania
O televíznom seriáli pozri Súdna sieň (seriál).

Súdna sieň alebo pojednávacia miestnosť je miestnosť v budove súdu, ktorú určí jej predseda na priebeh súdneho konania. Jej tvar a zariadenie je podobné a je určené zákonom. Špeciálnu výnimku môže udeliť len predseda daného súdu. Každý sudca má zväčša svoju vlastnú sieň okrem kancelárie pre výkon svojej funkcie, respektíve delí sa o ňu s inými sudcami.

Historická súdna sieň na Najvyššom súde Minnesoty (USA)

Slovensko upraviť

Úprava pojednávacej miestnosti upraviť

Ako pojednávacie miestnosti určí predseda súdu spravidla najpriestrannejšie miestnosti v budove súdu. Pojednávacia miestnosť má byť umiestnená tak, aby okná boli po strane miestnosti. Mala by s ňou súvisieť aj poradná miestnosť. Tieto miestnosti sa na dverách označia zvonku označeniami "Pojednávacia miestnosť" a "Poradná miestnosť".

Pojednávacia miestnosť môže byť vybavená hodinami, telefónom s úpravou, ktorá neumožňuje spájať hovory do pojednávacej miestnosti, technickým zariadením určeným na zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania, technickým zariadením na vyvolanie veci a technickým zariadením určeným na privolanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak je to potrebné na ochranu života a zdravia, poriadku v pojednávacej miestnosti alebo na účely zabezpečenia dôstojnosti a plynulosti súdneho pojednávania. Na oknách môžu byť záclony, prípadne rolety. Steny pojednávacej miestnosti môžu byť obložené dreveným obkladom. Maľba v pojednávacej miestnosti je svetlá a bez rušivého vzoru. Pojednávacia miestnosť vrátane podlahy sa udržiava v čistote. Nábytok a drevené obloženie v pojednávacej miestnosti majú byť v rovnakom štýle a v rovnakej farbe, spravidla v tmavších odtieňoch. Iný nábytok okrem určeného vybavenia v nej nesmie byť. Inú úpravu pojednávacej miestnosti môže povoliť len predseda príslušného súdu. Pojednávacia miestnosť musí byť riadne uprataná, vetraná a osvetlená.

Ak nie je na súde zriadená šatňa, je potrebné vešiaky na odevy umiestniť pri zadnej stene, prípadne na zadnú stenu pojednávacej miestnosti, alebo na bočnú stenu pri vchode do pojednávacej miestnosti.

Zasadací poriadok upraviť

Súdny senát zastáva miesto vždy pri zadnej stene v miestnosti. Súdny stôl je na vyvýšenom pódiu vo výške cca. 25 – 35 cm. Miesto pre predsedu senátu, je často odlíšené od prísediacich a za jeho chrbtom je vždy vyvesený štátny znak. Súdny zapisovateľ sedí spravidla vedľa senátu. Vlajková výzdoba v pojednávacej miestnosti je málo častá.

Prokurátor, právny zástupca navrhovateľa a navrhovateľ sedia za stolom po pravej ruke sudcu a ich zrak dopadá na stranu protistrany. Obhajca, právny zástupca odporcu (žalovaného) a obžalovaný sedia po ľavej strane súdu.

Svedkovia v konaní majú tiež presne určené miesto. Je to priestor pred súdom, pričom jednotliví svedkovia môžu počas výpovede sedieť. Obžalovaný a zúčastnené strany však pred súdom, ak to súd neurčí inak, stoja. Tým sa vytvára dokonalý uzatvorený štvorec. Verejnosť má vytvorený priestor na sedenie za svedkom.

Poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti upraviť

 1. Nie je prípustné, aby sa pred vyvolaním veci okrem súdnych osôb niekto ďalší zdržiaval v pojednávacej miestnosti.
 2. Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje s nepokrytou hlavou; to sa nevzťahuje na príslušníkov ozbrojených zborov a na ženy, ak je to v súlade s pravidlami spoločenského správania.
 3. Všetci prítomní sú povinní podriadiť sa pokynom predsedu senátu (samosudcu).
 4. K senátu alebo samosudcovi sa hovorí postojačky, ak predseda senátu neurčí inak.
 5. V stoji si vypočujú všetci prítomní vrátane súdnych osôb vyhlásenie rozsudku. Inak v priebehu súdneho pojednávania sedia všetci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach – navrhovateľ (žalobca) alebo prokurátor po pravej ruke predsedu senátu, odporca (žalovaný) a jeho právny zástupca alebo obhajca pri stole po ľavej ruke predsedu senátu.
 6. Klásť otázky a vyjadrovať sa možno len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu (samosudcu). Slovné prejavy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, musia byť hlasité a zrozumiteľné. Výrok rozsudku vypočujú všetci prítomní po výzve predsedu senátu (samosudcu) postojačky.
 7. Obracať sa na sudcu, asistenta, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu účastníka konania v priebehu konania vo veciach, ktoré s prejednávanou vecou nesúvisia, nie je prípustné, a to ani vtedy, ak ide o služobné záležitosti.
 8. Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sú povinné zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť hladký priebeh súdneho pojednávania vrátane prejavovania súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom súdneho pojednávania, výpoveďami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami.
 9. Účastníkom konania a ich právnym zástupcom je potrebné umožniť, aby sa v priebehu súdneho pojednávania navzájom poradili o svojich stanoviskách a návrhoch. Na ten účel možno súdne pojednávanie na primeraný čas prerušiť.
 10. Fajčenie alebo požívanie jedál a nápojov v pojednávacej miestnosti je zakázané.
 11. Používanie mobilných telefónov počas súdneho pojednávania je v pojednávacej miestnosti zakázané.
 12. V pojednávacej miestnosti sa všetkým s výnimkou osôb mladších ako štrnásť rokov zásadne vyká. Súdne osoby i ostatné osoby sa navzájom oslovujú "pán – pani – slečna" s pripojením funkcie alebo procesného postavenia, v akom oslovený vystupuje, alebo jeho akademického titulu, napríklad pán sudca, pán žalobca, pán zástupca, pán svedok, pán znalec a pod. Iba osoby mladšie ako štrnásť rokov možno osloviť, ak sa to javí účelné na prekonanie ich hanblivosti, len menom.
 13. Predseda senátu (samosudca) môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 EUR (pri opakovanom sťažení postupu konania až do 2000 EUR) a v trestnom konaní až do výšky 1650 EUR tomu, kto ruší poriadok v pojednávacej miestnosti alebo sa v nej správa urážlivo, alebo môže takú osobu vykázať z pojednávacej miestnosti.
 14. Kapacita tejto pojednávacej miestnosti je daná počtom miest na sedenie; počet miest na sedenie:...............
 15. Priebeh súdneho pojednávania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.

Spojené štáty upraviť

Sudca spravidla zaujíma miesto na vyvýšenej ploche v miestnosti a zasadá za sudcovský stôl. V niektorých budovách môže byť sudcovský stôl oddelený od verejnosti nepriestrelným sklom (väčšinou v trestnom pojednávaní), aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť sudcu. Priestor za ctihodnosťou je prakticky stále dekorovaný štátnym znakom, pečaťou alebo označením súdu a po bokoch zdobia sieň vlajky (pri pohľade na sudcu je vlajka USA vždy na ľavej strane a na pravej je vlajka jednotlivého federálneho štátu). Sudcovia nosia zvyčajne čiernu róbu – talár. Výnimkou bol napríklad bývalý predseda Najvyššieho súdu Spojených, sudca William Rehnquist, ktorý porušil túto tradíciu a jeho talár zdobili štyri zlaté pruhy na každej strane rukávov.

Vedľa sudcu po pravej alebo ľavej strane je miesto pre svedkov (niekedy môže byť umiestnené i pred sudcom, tak že svedok hľadí na verejnosť). Súdni úradníci a zapisovateľ sedia spravidla pred sudcom, alebo opačnej strane od svedka.

V pojednávacej miestnosti zastáva v trestnom konaní i dvanásťčlenná porota, ktorá sedí vždy na mieste, aby mala dokonalý výhľad na svedka (teda vždy na strane, kde je od sudcovského stola umiestnená stolička pre svedka.

Prokurátor, obhajca alebo právny zástupca a jednotlivé strany prípadu vždy zastávajú miesto pred sudcovským stolom (tak, že si vzájomne vidia do tváre). Pri pohľade sudcu strana navrhovateľa alebo žalobca sedia naľavo a strana odporcu napravo. V niektorých jurisdikciách je právnym zástupcom povolené vstupovať na plochu pred sudcu a porotu (tak ako to poznáme z množstva amerických právnických seriálov a filmov), ale na niektorých súdoch sa to vyslovene zakazuje a právnik má možnosť prekročiť túto bariéru len ak ho k tomu vyzve sám sudca. Ako prostredník medzi sudcom a právnym zástupcom slúži úradník súdu, ktorý predkladá ctihodnosti materiály, ktoré si vyžiada od oboch strán konania. V súdnej sieni sa nachádzajú i stojany na grafy, tabuľky, fotografie, ktoré slúžia právnikom pri dokazovaní.

Táto konštelácia neplatí v prípade odvolacích súdov, pretože tam sa už nevyžaduje služba poroty alebo svedecké výpovede, nakoľko súd čerpá materiály z prvostupňového súdu. Dynamický rozdiel je hlavne, že sa súdu zúčastňuje väčší počet sudcov, a preto sa v sieni vyskytuje dlhší sudcovský stôl.

Steny súdu sú veľmi často úplne alebo čiastočne obložené drevom. V modernejších sieňach sa nachádzajú i kamery poprípade televízor, ktorý dokáže spojiť obžalovaného so súdom i z väzenia.

Spojené kráľovstvo upraviť

Anglicko a Wales upraviť

Súdy a ich interiér sa značne líšia v podobe súdnych siení, ktoré často závisia od histórie budovy a jej praktického použitia. Zatiaľ čo niektoré súdy miestnosti sú obložené drevom, väčšina z nich nie je. Vlajková výzdoba je na anglických súdoch málo obvyklá. Na označenie jurisdikcie sa používa kráľovský znak, ktorý musí byť umiestnený na zadnej strane za predsedajúcim sudcom.

Významnou osobitosťou anglických súdov sú tradície v odievaní sudcov a právnikov. Tá sa presunula i na bývalé britské kolónie a stala sa stálou súčasťou ich súdnictva. Taláre u sudcov nie sú zvláštnosťou, no ich strih a farebné kombinácie sa líšia v závislosti od druhu a stupňa súdu. Typickými sú i dlhé parochne u sudcov (v trestom súdnictve) a kratšie pre právnikov, ktorí sú odetí v čiernom elegantnom talári.

V závislosti od usporiadania miestnosti môže navrhovateľ sedieť buď na pravej, alebo ľavej strane v civilnom konaní, rovnako ako v trestnom stíhaní môže sedieť na každej zo strán (zvyčajne opačnej strane od poroty). Pred trestným súdom, kde je obžalovaný už vo väzbe, je dotyčný obvykle sprevádzaný členmi justičnej stráže. Právni zástupcovia vystupujú pred súdom v stoji, ale z miesta, kde sa usadili.

Škótsko upraviť

Rovnako ako v iných krajinách, sudca sedí na vyvýšenom mieste za sudcovským stolom. Priamo pod sudcom sedí úradník, ktorý organizuje prácu súdu a údaje zapisuje do počítača. V prípadoch závažných trestných konaní a pohlavnom zneužití (ak zasadá porota) je veľmi často konanie zaznamenané prostredníctvom nainštalovaných kamier v miestnosti súdu. Novinári a zástupcovia televízií majú v súdnej sieni vyhradené miesto (najčastejšie na strane poroty pred publikom.

Škótsko je unikátnou krajinou v západnom svete, keďže porota v trestnom konaní je tvorená z 15 ľudí. Tá zasadá vždy na stane za obhajcom, teda na ľavej strane z pohľadu sudcu.

Neobvyklé je i usporiadanie sedadiel. Zvláštnosťou je okrúhly stôl, za ktorým pri pohľade od sudcu na ľavej strane sedí prokurátor/ navrhovateľ a na pravej obhajca/ odporca.

Za prokurátorom, teda na opačnej strane od poroty, je mierne vyvýšené miesto, ktoré slúži ako priestor pre svedkov, ktorí sú zapojení v konaní.

Galéria upraviť

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Súdna sieň

Externý odkaz upraviť