Sacrosanctum Concilium

Sacrosanctum Concilium, alebo Konštitúcia o posvätnej liturgii (v preklade Posvätný koncil), je dokument, ktorý vznikol počas Druhého vatikánskeho koncilu. Okrem teológie liturgie dokument priniesol základ pokoncilnej liturgickej reformy - liturgia v národných jazykoch, s aktívnejšou účasťou veriacich. Prijatý bol v pomere 2 147 proti 4 hlasom biskupov. Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 4. decembra 1963.

Svätá omša slávená tvárou k ľudu biskupom s viacerými kňazmi súčasne (koncelebrovaná omša) - podľa misálu vydaného Pavlom VI. na základe konštitúcie Sacrosanctum Concilium

Obsah upraviť

Čísla v zátvorkách korešpondujú s číslami sekcií v texte.

 1. Úvod (1–4)
 2. Všeobecné princípy obnovy a rozvoja posvätnej liturgie (5–46)
  1. Povaha posvätnej liturgie a jej význam v živote Cirkvi (5–13)
  2. Liturgická formácia a aktívna účasť na liturgii (14–20)
  3. Obnova posvätnej liturgie (21–46)
   1. Všeobecné pravidlá (22–25)
   2. Pravidlá vyplývajúce z hierarchickej a komunitnej povahy liturgie (26–32)
   3. Pravidlá vyplývajúce z didaktickej a pastoračnej povahy liturgie (33–36)
   4. Pravidlá o prispôsobovaní povahe a tradíciám jednotlivých národov (37–40)
   5. Liturgický život v diecéze a vo farnosti (41–42)
   6. Rozvíjanie pastoračnej liturgickej činnosti (43–46)
 3. Presväté tajomstvo eucharistie (47–58)
 4. Ostatné sviatosti a sväteniny (59–82)
 5. Posvätné ofícium (83–101)
 6. Liturgický rok (102–111)
 7. Liturgická hudba (112–121)
 8. Sakrálne umenie a liturgické predmety (122–130)
 9. Dodatok: Vyhlásenie Druhého vatikánskeho koncilu o reforme kalendára[1]

Názov a cieľ upraviť

Názov dokumentu sú prvé slová prvej sekcie konštitúcie Posvätný koncil (v origináli Sacrosanctum Concilium). Cieľom tejto konštitúcie bolo priblížiť slávenie omše veriacemu ľudu ich aktívnym zapojením do jej slávenia.[2] Konštitúcia ponecháva ako liturgický jazyk latinčinu, ale umožňuje jednotlivé časti preložiť do národných jazykov.[3] V konštitúcii je znovuobnovená tradícia koncelebrácie[4], upravené obrady sviatostí[5], zrevidované modlitby posvätného ofícia[6] a upravený liturgický kalendár[7].

Referencie upraviť