Sedimentácia (roztok)

Sedimentácia, alebo usadzovanie je fyzikálny dej, pri ktorom dochádza vplyvom gravitácie alebo odstredivej sily k ukladaniu tuhých častí suspenzií. Rýchlosť usadzovania závisí od veľkosti, tvaru a hustoty zŕn, ako aj od viskozity a hustoty kvapalnej fázy suspenzie a (pre gravitáciu) sa riadi Stokesovým zákonom:

kde w je rýchlosť usadzovania, ρ je hustota (p-pevnej zložky, f-fluida), g je gravitačné zrýchlenie a μ je dynamická viskozita fluida. Stokesov zákon platí iba pre Reynoldsovo číslo menšie ako 0,1.