Seniorát (evanjelici)

Seniorát je stredný článok územnej, organizačnej a správnej štruktúry medzi cirkevným zborom a dištriktom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a reformovanej kresťanskej cirkvi. Do roku 1735 sa seniorát nazýval kontubernium. Na jeho čele stojí volený kňaz - senior, ktorý je zároveň farárom niektorého cirkevného zboru v rámci seniorátu, a laický dozorca.