Separačná metóda

Separačné metódy sú jednou z inštrumentálnych metód používaných na stanovenie kvality a kvantity stanovovanej látky. Delia sa:

 • extrakciu
 • chromatografiu
  • plynová
  • kvapalinová
 • destiláciu
 • kryštalizáciu

ExtrakciaUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Extrakcia (chémia)

Extrakcia je separačný (deliaci) proces, pri ktorom sú v kontaktu dve vzájomne nemiešateľné fázy. Látky (analyty) sa rozdeľujú medzi tieto fázy na základe rôznej rozpustnosti v použitých rozpúšťadlách. Čím väčší je rozdiel medzi rozdeľovacími koeficientami látok, tým dokonalejšie je ich oddelenie. Rozdelenie:

 • podľa zúčastnených fáz
  • plyn - kvapalina
  • kvapalina - kvapalina
  • tuhá fáza - kvapalina
 • podľa spôsobu prevedenia
  • jednostupňová
  • mnohostupňová
  • kontinuálna
 • podľa charakteru extrahovaných látok
  • extrakcia organických látok
  • extrakcia kovových chelátov
  • extrakcia iónových asociátov

ChromatografiaUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Chromatografia

Chromatografia je separačná a súčasne aj analytická metóda (tj. poskytuje kvalitatívnu a kvantitatívnu informáciu o vzorke). Využíva distribúciu látok medzi dve fázy:

 • mobilnú (pohyblivú)
 • stacionárnu (nepohyblivú)

DestiláciaUpraviť

Pri destilácii sa využíva rôzna teplota varu oddeľovaných látok.

KryštalizáciaUpraviť

Schladením roztoku rozpustená látka kryštalizuje. Ten istý efekt možno dosiahnuť odparením rozpúšťadla.

Niekedy sa jednotlivé separačné metódy kombinujú.