Extrakcia je difúzna separačná operácia, pri ktorej sa z kvapalnej alebo tuhej zmesi oddelí vyžadovaná zložka rozpúšťaním v extrakčnom rozpúšťadle, ktoré sa s ostatnými zložkami pôvodnej zmesi nemieša alebo sa s nimi mieša len obmedzene. Extrakcia z tuhých látok sa nazýva niekedy aj vylúhovanie. Výsledkom je vytvorenie 2 fáz: extrakt a rafinát. Extrakt a rafinát sa oddeľujú na základe rôznych hustôt týchto fáz.