Zmes je sústava dvoch alebo viacerých látok. Na rozdiel od zlúčeniny, jednotlivé častice látok zmesi netvoria medzi sebou navzájom chemickú väzbu. Zmesi sa dajú oddeliť fyzikálnymi separačnými metódami.

Rozdelenie upraviť

Rovnorodá zmes upraviť

Pozri: Roztok
  • nazýva sa aj homogénna zmes
  • jednotlivé častice sú nerozoznateľné okom alebo mikroskopom
  • všetky súčasti zmesi sú v jednej fyzikálnej fáze (skupenstve), alebo molekuly jednej súčasti nevytvárajú fyzikálne väzby s inými molekulami tej istej zložky
    • ktorákoľvek daná vzorka rovnorodej zmesi obsahuje vždy rovnaký, definovaný podiel zložiek

Koloidná zmes upraviť

Pozri: Koloid

Rôznorodá zmes upraviť

  • nazýva sa aj heterogénna zmes
  • jednotlivé častice sú viditeľné voľným okom
  • rôzne zložky zmesi sú v rôznom skupenstve, alebo sú navzájom nemiešateľné, t. j. molekuly jednej súčasti vytvárajú fyzikálne väzby s inými molekulami tej istej zložky
Heterogénne zmesi
Súvislá zložka
pevná kvapalná plynná
Rozptýlená zložka pevná suspenzia aerosól
kvapalná emulzia aerosól
plynná pena

Niektoré heterogénne zmesi sa dajú klasifikovať ako koloidná disperzia. Určujúcim kritériom je veľkosť rozptýlených častíc a prítomnosť a charakter interakcií medzi nimi.