Fáza môže byť:

 • všeobecne: vývinový stupeň; štádium; (vývinový) časový úsek a pod.
 • v chémii a termodynamike: fáza termodynamickej sústavy, čiže homogénna časť látky v heterogénnom prostredí, pozri fáza (termodynamika)
 • vo fyzike vlnenia: nezávisle premenná harmonická funkcia opisujúca kmitavý pohyb, pozri fáza (kmitanie)
 • v elektrotechnike:
  • časový interval medzi amplitúdami jednotlivých prúdov
  • smerový uhol striedavého prúdu
  • samostatné vinutie elektrického stroja, v ktorom vzniká alebo zaniká jednoduchý striedavý prúd
  • prúd v jednom samostatnom vinutí generátora striedavého prúdu
 • v astronómii: okamžitý stav osvetlenia planéty alebo Mesiaca, ak sa pozeráme zo Zeme, pozri fáza (astronómia)
 • v informatike:
  • program alebo časť programu v strojovom kóde, vzniknutý ako výsledok prekladu; loadmodule
  • jeden zo stavov radiča počítača počas vykonávania strojovej inštrukcie alebo trvania tohto stavu
 • v biológii:
  • časový úsek pri nepriamom delení jadra (napríklad profáza), pozri bunkové delenie
  • časový úsek v bunkovom cykle (napríklad S-fáza), pozri bunkový cyklus
  • úsek životného cyklu pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov, pozri diploidná fáza a haploidná fáza
  • obdobie rastu v individuálnom vývoji vyšších rastlín, pozri rastová fáza (rastliny)
  • jeden z časových úsekov množenia (delenia) baktérií (napríklad lag fáza, fáza zrýchleného rastu atď.), pozri rastová fáza (baktérie)
  • jedna z etáp opakujúcej sa premeny biologického druhu (napríklad stádna fáza a samotárska fáza u sťahovavých kobyliek)
 • v botanike: časový úsek vo vývoji orgánu či celej rastliny, charakterizovaný stabilným fyziologickým stavom alebo prevládajúcimi anatomicko-morfologickými prejavmi, pozri fáza (botanika).
 • v pedológii: skrátene fáza pôdy (pôdna fáza)
 • v ekológii, botanike a zoológii: úsek vo vývoji určitého spoločenstva rastlín alebo živočíchov, prejavujúci sa zmenami v druhovom zložení, pozri fáza (ekológia)
 • v archeológii: časť archeologickej kultúry, pozri fáza (archeológia)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.