Sfragistika (gr. sfragis - pečať) je pomocná veda historická, ktorá skúma vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie pečatí.[1]

Za zakladateľa sfragistiky je považovaný Johann Michael Heineccius.[1]

  1. a b SFRAGISTIKA. In: BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 2. rozš. vyd. Praha : Libri, 1997. 459 s. ISBN 80-85983-31-1. S. 381-382.