Pomocná veda historická

Označenie pomocné vedy historické (PVH) má dva významy používané v súvislosti s podporou historickej vedy:

Pomocné vedy historické v širšom zmysle

upraviť

Sú všetky vedy či disciplíny, ktoré ako celok alebo ktorých časti pomáhajú historikovi pri historickom bádaní. Patria sem najmä:

Pomocné vedy historické v užšom zmysle

upraviť

Sú špeciálne vedné disciplíny, ktoré pomáhajú pri výskume jednotlivých historických prameňov:

 • archivistika (skúma archívne dokumenty a ich vzájomné súvislosti a zaradenie v archívnych fondoch, ako aj archívne práce)
 • diplomatika (skúma úradné písomné pramene z ich vnútornej stránky (obsahová štruktúra textu) aj vonkajšej stránky (forma) ako produkt určitého právneho, sociálneho a kultúrneho prostredia, pričom súčasne zisťuje pravosť dokumentov a sleduje aj dejiny inštitúcií, ktoré ich vyprodukovali)
 • epigrafika (vznikla z paleografie; skúma nápisy na tzv. archeologických (či nepaleografických) látkach, čiže v kameni, na kove, hline, dreve, stenách atď.)
 • genealógia (ako pomocná historická veda skúma vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami)
 • heraldika (skúma erby a znaky, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať) s poddisciplínami:
 • historická metrológia (skúma miery (dĺžkové, plošné a hmotnostné) a meracie sústavy v dejinách a prepočítava staré meracie sústavy na dnešné)
 • chronológia (ako pomocná historická veda skúma spôsoby merania času v dejinách a prepočítava staré datovacie systémy na dnešné)
 • kodikológia (skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru)
 • numizmatika (skúma platobné prostriedky (peniaze), čiže predmincové platidlá, mince a úverové platidlá (najmä papierové peniaze, cenné papiere, žetóny, známky) ale aj napríklad núdzové peniaze )
 • paleografia (ako pomocná historická veda sa snaží o správne čítanie a lokálne aj časové zaradenie písomných prameňov)
 • sfragistika (skúma pečate)

Literatúra

upraviť

Česká literatúra

upraviť
 • HLAVÁČEK, Ivan; KAŠPAR, Jaroslav; NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H+H, 2004. 544 s. ISBN 80-7319-004-4.
 • MAREČKOVÁ, Marie. Přehled pomocných věd historických. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 315 s. ISBN 80-210-2466-6.
 • VARGOVÁ, Lenka; HORÁČKOVÁ, Ladislava; STROUHAL, Eugen. Základy paleopatologie. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Nauma, 2004. 263 s. ISBN 80-86258-53-X.

Slovenská literatúra - skriptá

upraviť
 • ZEMENE, R. - ZUBÁCKA, I. Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava 1993.
 • KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEĽ, L. Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991.
 • LEHOTSKÁ, D. Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.