Demografia

veda o reprodukcii ľudských populáci

Demografia (z gréčtiny demos = ľud a grafein = písať, čiže popis ľudu) alebo populačná veda alebo populacionistika je veda o reprodukcii ľudských populácií. Populácia Slovensku od roku 1848 zahŕňa Demografia Slovenska.

Definícia upraviť

Pre vyčlenenie demografie sú podstatné dva pojmy:

Demografia hraničí s viacerými vednými odbormi, ktoré tiež skúmajú populácie, ale nie z hľadiska reprodukcie:

Členenie upraviť

Jedno z možných členení demografie:

 • Teoretická demografia vytvára modely vývoja demografických systémov a hľadá všeobecne platné zákonitosti.
 • Demografická analýza skúma reprodukčné správanie konkrétnej populácie.
 • Demografická prognostika sa zaoberá odhadmi budúceho vývoja populácií.
 • Demografická metodológia vyvíja nástroje a postupy pre demografickú analýzu a prognostiku.
 • Demografická štatistika sa zaoberá zberom demografických dát.

Iné samostatné oblasti demografie:

 • Historická demografia rekonštruuje demografické tabuľky pre minulé storočia, v spolupráci s archeológiou sa robia odhady populačnej dynamiky skúmaného spoločenstva (napr. ak máme pohrebisko, kde sa pochovávalo v čase a väčšom počte a máme antropologické určenia pohlavia a veku).
 • Regionálna demografia skúma populáciu v menších regiónoch (na Slovensku väčšinou kraje a okresy).

Demografické ukazovatele upraviť

Základné ukazovatele upraviť

Relatívne ukazovatele upraviť

Čiastkové ukazovatele upraviť

Demografické ukazovatele sa nemusia merať len pre celú populáciu. Môžu byť špecifické pre časť populácie. Časť populácie sa obvykle vymedzuje podľa niekoľkých základných kritérií:

 • Územie, napríklad celé Slovensko alebo len jeden kraj.
 • Čas, v ktorom je ukazovateľ meraný alebo odhadovaný.
 • Vek časti populácie, ktorej sa ukazovateľ týka.
 • Iné charakteristiky populácie, najmä:

Čiastkové ukazovatele opisujú len časť populácie. Obvykle sú vymedzené vekom a pohlavím. Diferenčné ukazovatele sú podobné, ale charakterizujú populáciu podľa príslušnosti k skupine, napr. podľa národnosti alebo náboženstva. Prierezové (transverzálne) ukazovatele charakterizujú situáciu v určitom období, obvykle za 1 rok. Longitudinálne (kohortné) ukazovatele sa týkajú určitého ročníka obyvateľstva.

Externé odkazy upraviť

 • VAŇO, Boris, Danuša Jurčová, Ján Mészáros Základy demografie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003. ISBN 80-968927-3-8.

Demografické údaje v elektronickej podobe upraviť