Obyvateľstvo

súhrn všetkých ľudí na určitom území k určitému okamihu

Obyvateľstvo (alebo nepresne populácia) je súhrn všetkých ľudí na určitom území k určitému okamihu, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvateľstva je priemerný počet obyvateľstva za určitý časový úsek (obyčajne rok); za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvateľstva sa zaoberá demografia.

Obyvateľstvo štátu a štátne občianstvo

upraviť

Obyvateľstvo

upraviť
 • medzi štátnym územím a obyvateľstvom je vzťah z hľadiska historického, etnického, kultúrneho
 • obyvateľstvo tvoria občania štátu a cudzinci
 • občania nemusia žiť na teritóriu príslušného štátu, na určitú dobu môžu opustiť svoju krajinu
 • ak sa cudzinci na teritóriu štátu zdržiavajú neoprávnene, môže ich štát vyhostiť alebo odovzdať inému štátu

Štátne občianstvo

upraviť
 • štátni občania, štátni príslušníci sú osoby, ktorí sú zdrojom štátnej moci a majú povinnosť rešpektovať ústavu a zákony
 • medzi štátom a občanom je štátnoobčiansky vzťah
 • domovské právo je vzťah medzi obyvateľom obce a obcou, ktorý je na základe štátneho občianstva
 • osoba, ktorá nedisponuje domovským právom, je bezdomovec v zmysle vnútroštátneho práva

Podmienky nadobudnutia štátneho občianstva

upraviť
 • narodením rodičom, ktorí sú štátnymi občanmi,
  • ak je 1 z rodičov štátnym občanom príslušného štátu,
  • narodením v príslušnom štáte, adopciou maloletých osôb
 • naturalizáciou – najmä uzavretím manželstva s cudzincom a udelením štátneho občianstva na základe žiadosti a vydania naturalizačného aktu štátom, naturalizáciou sa nadobúda aj opciou pri cesii územia štátu

Externé odkazy

upraviť