Skrat (alebo tiež "stav nakrátko") je stav v elektrickom obvode, kedy elektrický prúd neprechádza cez žiadny spotrebič a jediným odporom je vlastný odpor obvodu (resp. vodiča), cez ktorý prúd prechádza. Skrat nastáva aj pri priamom spojení pólov zdroja alebo pri prechode prúdu miestom kadiaľ mu to nebolo určené (napr. pri poruche). V domácnostiach alebo hlavných vysokonapäťových vedeniach skrat nastáva medzi fázou a zemou alebo fázou a nulovacím vodičom.

Konáre stromov spôsobujú skrat na vedení počas dažďa
Príklady skratu v obvode, skratovaný vodič je vyznačený červenou farbou.

Následky skratu upraviť

V obvodoch platí ohmov zákon, podľa ktorého veľkosť prúdu určíme ako   kde I – prúd, U – napätie, R – odpor. Ak teda jediným odporom je odpor vodiča – rádovo stotiny až desatiny ohmov, veľkosť prúdu je veľmi vysoká aj pri napätí 1 volt. S rastúcim prúdom v obvode sa zvyšuje aj teplota vodičov, pri týchto vysokých hodnotách môže dôjsť k požiaru, pokiaľ nie je obvod vhodne chránený.

Pri chemických zdrojoch dochádza k rýchlemu vybitiu týchto zdrojov, medzi elektródami dochádza k veľmi rýchlemu prenosu elektrického náboja a tým sa medzi nimi znižuje napätie. So zvyšujúcou sa teplotou vodičov a zdroja môže dochádzať k nežiaducim chemickým reakciám pri vysokých teplotách vnútri zdroja a tým k jeho poškodeniu až explózii.

V silnoprúdovej energetike a vysokonapäťových vedeniach predstavuje skrat značné nebezpečenstvo, extrémne hodnoty prúdu môžu spôsobiť požiar v okolí vedení, alebo zničenie zariadení, rozvodní alebo transformátorových vinutí.

Skrat ako ochrana upraviť

Využíva sa pri vysokonapäťových rozvodoch pri ich údržbe, kontrole a pod. Pri vypnutom zariadení sa ako istenie pripoja špeciálnymi vysokovodivými káblami opravované zariadenia na zem, aby pri prípadnom náhodnom zapnutí zariadenia (rozvodu, transformátora a pod.) nedošlo k ohrozeniu života pracovníkov.

Ochrana pred skratom upraviť

Na ochranu sa používajú ochranné prvky napr. poistka, istič, nadprúdové relé. Ich úlohou je "sledovať" veľkosť pretekajúceho prúdu na vstupnom vedení zariadenia, alebo chráneného obvodu. V prípade, že pretekajúci prúd prekročí nominálnu hodnotu (napr. pri skrate v zariadení, poruche a pod.) automaticky preruší napájanie (prívod energie). Ak sa takéto ochranné prvky v obvode nenachádzajú, je potrebné obvod sledovať a vypnúť ručne.