Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. (skrátene SÚJS SAV) je slovenská verejná výskumná inštitúcia, interdisciplinárne slavistické výskumné centrum, ktoré sa venuje nielen jazykovednému výskumu, ale zúčastňuje sa aj na historických, národopisných, umenovedných a kulturologických výskumoch. Zameriava sa na základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-maďarských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho obdobia; venuje sa aj výskumu iných slovanských jazykov a kultúr. Zakladateľ a prvý riaditeľ ústavu bol v rokoch 1995 - 2006 prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., a v rokoch 2006 - 2019 prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Od roku 2019 je na poste riaditeľa ústavu Šimon Marinčák.

Znak Slavistického ústavu Jána Stanislava
Mapa slovanských jazykových území

Dejiny upraviť

Vedeckovýskumné slavistické pracovisko v rámci Slovenskej akadémie vied ako koordinačné centrum slavistických výskumov na Slovensku začalo svoju činnosť dňa 1. marca 1995 na základe uznesenia Predsedníctva SAV z 20. decembra 1994.[1] V roku 2005 sa Slavistický kabinet SAV uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 16. 12. 2004 s platnosťou od 1. januára 2005 premenoval na Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied.[2]

Súčasnosť upraviť

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV plní aj úlohu koordinačného centra slavistických výskumov na Slovensku; táto jeho funkcia vyplýva zo spolupráce so Slovenským komitétom slavistov. Z tejto spolupráce vyplývajú úlohy aj pri organizovaní pravidelných medzinárodných zjazdov slavistov a ďalších medzinárodných a národných interdisciplinárnych vedeckých podujatí. V spolupráci s domácimi i zahraničnými slavistickými výskumnými pracoviskami sa stará o organizáciu domácich a medzinárodných slavistických výskumov. Pri koordinácii slavistických výskumov na Slovensku spolupracuje najmä so Slovenským komitétom slavistov, vydáva interdisciplinárny slavistický časopis Slavica Slovaca, ktorý je evidovaný vo viacerých medzinárodných databázach (Elsevier: Scopus, CEJSH, ERIH PLUS, CEEOL, OAJI). Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., sa stará o edičnú prípravu a vydávanie medzinárodnej vedeckej série Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae a spolupracuje aj pri vydávaní bulletinu Slavistická folkloristika, informačného periodika Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

Referencie upraviť

  1. ŽEŇUCH, Peter. Slovenská slavistika včera a dnes [online]. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, [cit. 2022-07-20]. S. 28. Dostupné online.
  2. ŽEŇUCH, Peter. Slovenská slavistika včera a dnes [online]. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, [cit. 2022-07-20]. S. 30. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť