Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. (* 1. október 1965, Česko-Slovensko) je slovenský filozof.

Slavomír Gálik
slovenský filozof
Narodenie1. október 1965 (58 rokov)
Česko-Slovensko
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského

Najprv študoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1985-1989. V roku 1990 začal študovať na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1995. V roku 1999 obhájil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity dizertačnú prácu s názvom "Vedomie a osoba" a v roku 2006 sa tu habilitoval s prácou na tému "K problému duchovnej evolúcie človeka z hľadiska filozofie mystiky". Do roku 2008 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Okrem toho prednášal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogoickej fakulte Trnavskej univerzity ako aj na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2009 pôsobí na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa inauguroval na profesora.

Je členom Slovenského filozofického združenia, ktorého bol predsedom v rokoch 2002-2006. Profesne sa špecializuje na filozofickú antropológiu, filozofiu náboženstva, filozofiu kultúry, religionistiku a mystiku.

Bibliografia upraviť

 • Vedomie a osoba. Náčrt evolúcie vedomia v intenciách triadickej štruktúry človeka. Trnava: FH-TU v Trnave 1999. 115 s. ISBN 80-8877446-2
 • Evolúcia vedomia a problém personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre. In: Acta Philosophica Tyrnaviensia 4, Trnava: Katedra filozofie FH-TU v Trnave 1999, s. 77-82 . ISBN 80-88774-63-2
 • Problém deštrukcie hodnôt a kultúrneho pretvárania človeka. In: ACTA Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D. Vedy o výchove a vzdelávaní. Trnava 2003, s. 47 – 52
 • Od ego k eko – metafora pre globálnu metanoiu. In: Filozofia. Roč. 59, 2004, č. 7, s. 526 – 531. ISSN 0046-385 X
 • Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev. Bratislava: Iris 2006, 180 s. ISBN 80-969360-2-6.
 • Filozofická antropológia. Porozumenie človeku z hľadiska "filozofie večnosti". Bratislava: Iris 2008, 150 s. ISBN 978-80-89256-23-5
 • Úvod do filozofie náboženstva. Bratislava: Iris 2008, 75 s. ISBN 978-80-89256-24-2
 • Niekoľko poznámok k problému vedomia vo filozofii mysle. In: Organon, roč.10, 2003, č. 2, s. 192 – 199. ISSN 1335 – 0668.
 • Kto som ja? Alebo k problému identity človeka. In: Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied UMB 2004, s. 33 – 38. ISBN 80-8055-989-9
 • Mystika a eros. In: Muž a žena z personalistického hľadiska. Veda, Trnava 2005, s. 110 – 116. ISBN 80-8082-043-0
 • The Idea of University in the Present Day. In: Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe, Trnava 2007, s. 83-92.

Práce o ňom upraviť

LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. 225, 314.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.