Slovenská astronomická spoločnosť

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová vedecká spoločnosť združujúca vedeckých, odborných, ale aj amatérskych pracovníkov v oblasti astronómie a príbuzných vied.

Spoločnosť vznikla v roku 1959 a za svoje poslanie si vzala rozširovanie poznatkov, získaných vedeckým výskumom v danej oblasti, ako aj organizovanie národných i medzinárodných konferencií, seminárov, vedeckých sympózií, ale aj vedeckých i populárno-vedeckých prednášok. Najvyšším orgánom je zjazd, ktorý sa schádza raz za tri roky. V období medzi jednotlivými zjazdmi riadi činnosť spoločnosti Hlavný výbor SAS. Vo funkcii predsedu Hlavného výboru SAS sa striedajú významné vedecké osobnosti z oblasti astronómie. Sídlom sekretariátu je Tatranská Lomnica.

Externé odkazy Upraviť