Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj

Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj (v oficiálnom názve bol použitý tvar vedeckotechnický) bola ústredný orgán štátnej správy. Jej predseda bol členom vlády Slovenskej republiky.

Komisia bola zrušená Zákonom 347/1990 Z.z. Jej pôsobnosť: