Slovenský ústav technickej normalizácie

Slovenský ústav technickej normalizácie skratka "(SÚTN)" bola organizácia založená v roku 2000, ktorá mala v pôsobnosti úlohy v oblasti technickej normalizácie (tvorba, vydávanie, aktualizácia a preberanie národných, európskych a medzinárodných technických noriem). Po 13 rokoch pôsobenia bol SÚTN k 31. decembru 2013 zrušený[1] [2] a jeho úlohy a záväzky prevzal Úradom pre normalizáciu, metrológiou na skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Slovensko je od roku 2014 jedinou krajinou EÚ, v ktorej oblasť technickej normalizácie priamo riadi vládny úrad, takže nie je možné zabezpečiť základné princípy (politická a finančná nezávislosť od štátnej moci) podľa vnútorných predpisov[3] Európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC, ktorých je úrad členom. Tieto základné princípy sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej technickej normalizácii[4]. Podobá situácia je len v Česku, kde technickú normalizáciu riadi Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ktorý patrí pod ministerstvo priemyslu a obchodu[5]. Táto skutočnosť je dlhodobo kritizovaná aj zo strany samotných vedúcich zamestnancov ÚNMZ[6].

ReferencieUpraviť

  1. ÚNMS SR [online]. . Dostupné online.
  2. Oznámenie o zrušení SÚTN [online]. . Dostupné online.
  3. Vnútorné predpisy CEN-CENELEC [online]. . Dostupné online.
  4. Odsek (2) úvodu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej technickej normalizácii [online]. . Dostupné online.
  5. ÚNMS SR [online]. . Dostupné online.
  6. List riaditeľa odboru technickej normalizácie ÚNMZ [online]. . Dostupné online.