Slovotvorný formant

Slovotvorný formant môže byť:

 • v užšom zmysle: tá časť odvodeného slova, ktorá sa pripája k slovotvornému základu a významovo alebo funkčne ho modifikuje, obmieňa. Slovotvorným formantom môže byť:
  • a) slovotvorná prípona: napr. chod-ec, vlastn-ík, noč-
  • b) slovotvorná predpona: napr. proti-hráč, do-dnes, pred-zápas
  • c) kombinácia predpony a prípony: bez-charakter-, pod-voz-ok
  • d) súbor gramatických morfém
  • e) kombinácia predpony a súboru gram. morfém
 • v širšom zmysle: súhrn všetkých formálnych čŕt, ktorými sa odlišuje odvodené slovo od motivujúceho slova.