Slovotvorný základ

Slovotvorný základ je tá časť odvodeného slova, ktorá je totožná s tvaroslovným základom a je nositeľom lexikálneho významu. Napr. škol-a, dĺž-ka, od-včera, troj-ica, skák-ať;

Pozri aj upraviť