Sociálny pracovník

Sociálny pracovník je profesionál, zaoberajúci sa sociálnou pomocou jednotlivcom, skupinám a komunitám, keď sa dočasne alebo trvale nachádzajú v problémovej situácii, vyžadujúcej spoločenskú intervenciu. Je odborník v oblasti starostlivosti o človeka a jeho cieľom je nájsť sociálno – patologické javy.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálny pracovník je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca v prvom alebo druhom stupni, alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou.

Vlastnosti sociálneho pracovníka upraviť

 • kvalifikačné predpoklady:
  • stupeň vzdelania /vyššie odborné alebo VŠ štúdium/
  • zameranie vzdelania /odbor sociálna práca, sociálna pedagogika, pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia.../
  • praktické skúsenosti
 • osobnostné predpoklady:
  • emocionálne zaujatie pre sociálnu prácu (profesia ako poslanie)
  • charakterová zrelosť, morálna vyrovnanosť a empatia
  • uznávanie a stotožnenie sa s etickými princípmi sociálnej práce

Zdroj upraviť