Spoločenstvo (ekológia)

Spoločenstvo alebo cenóza je skupina druhov, ktoré sa vyskytujú spoločne v určitom priestore a čase, a medzi ktorými existujú aspoň čiastočne vzájomné vzťahy.[1] [2] Časť o potrebe prítomnosti vzájomných vzťahov niektoré zdroje v definícii neuvádzajú [3], potom možno spoločenstvo inými slovami definovať jednoducho ako súbor rôznych populácií [4]. V širšom zmysle sa za spoločenstvo považuje aj skupina jedincov len jedného druhu, t.j. monocenóza (porovnaj nižšie).

Spoločenstvo môže byť (najčastejšie) biocenóza resp. jej podmnožina (napr. fytocenóza), ale termín cenóza sa môže vzťahovať napríklad aj na väčšie skupiny druhov (napr. druhy nejakej krajiny) alebo na veľmi malé skupiny (napr. druhy nejakého mikrohabitatu).[1][5]

Spoločenstvo a abiotické prostredie tvoria spolu ekosystém [6].

Spoločenstvo je súbor populácií organizmov žijúcich v určitom čase a priestore, prepojených rôznymi medzidruhovými vzťahmi. Spoločenstvá tvoria baktérie, huby, rastliny a živočíchy.

Delenia

upraviť

Delenie 1 (podľa veľkých taxónov organizmov):

 • zoocenóza - cenóza živočíchov
 • fytocenóza - cenóza rastlín
 • prípadne aj: mykocenóza - cenóza húb
 • mikróbna cenóza (mikrocenóza) - cenóza mikroorganizmov (vrátane bakteriocenózy - cenózy baktérií)

Delenie 2 (podľa menších taxónov organizmov) [7][8]:

Delenie 3 (podľa priestorového rozšírenia):

 • cenóza lesa (možno ďalej rozdeliť napr. na cenózu listovej opadanky, bylinnej etáže, stromov a pod.)
 • rheocenóza - t.j. v tečúcich vodách
 • veľa ďalších

Delenie 4 (podľa prírodnosti) [9][6]:

Delenie 5:

Delenie 6 (podľa počtu zúčastnených druhov; týka sa najmä fytocenóz) [10]:

Referencie

upraviť
 1. a b Gemeinschaft in: Schaefer, M.: Wörterbuch der Ökologie, 2012
 2. [1][nefunkčný odkaz]Společenstvo je soubor populací různých druhů vyskytujících se v určitém prostoru a čase mezi nimiž jsou vzájemné vztahy.
 3. [2]
 4. [3]
 5. cenóza. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy).
 6. a b Stloukal, M. a kol.: Biológia pre 3. ročník gymnázia, 1991
 7. Linhart, R., Janíčková, B.: Ekologie živočichů - pracovní manuál, 2009
 8. http://physedu.science.upjs.sk/sis/ekologia/material/ucebnetexty/s4.htm
 9. [4][nefunkčný odkaz]
 10. http://hosting.pilsfree.net/vaca/FEL/4rocnik/EKO/EKOLOGIE%20R%20spolecenstva.pdf