Správne konanie alebo administratívne konanie je (podľa slovenského práva) konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (teda účastníkov tohto konania).

Správne konanie sa na Slovensku riadi (ešte česko-slovenským) Zákonom o správnom konaní (nazývaným aj Správny poriadok), t. j. zákonom č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967. V Česku majú medzičasom nový Správny poriadok z roku 2004. Na Slovensku bola prijatá novela zákona o Správnom poriadku, s účinnosťou k 1.1. 2004.

Rámcové požiadavky na právne úpravy správneho konania v členských štátoch Rady Európy stanovuje Rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31, o ochrane jednotlivca vo vzťahu k správnym aktom.