Starobné poistenie je na Slovensku podsystém dôchodkového poistenia. Je to poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia. Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • vdovský dôchodok
  • vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok