Superpelícia je liturgická košeľa bielej farby, ktorá vznikla skrátením alby. Najčastejšie ju používajú miništranti. Pri omši ju kňazi používajú iba ako súčasť chórového odevu. Superpelíciou nemožno nahradiť albu. Kňazi mimo omše pri liturgii a pobožnostiach používajú superpelíciu alebo albu.

Miništranti