Periodikum

(Presmerované z Týždenník)

Periodikum (iné názvy: periodická publikácia, periodická tlačovina, niekedy považované za synonymum s(o súhrnným) označením periodická tlač) je v knižničnej a informačnej vede publikácia, ktorá postupne vychádza v samostatných, obsahovo neidentických častiach, spojených spoločným názvom, priebežným označením, jednotnou úpravou a obsahovým zameraním v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch a so zámerom trvalého pokračovania[1]

Periodická tlač je podľa tlačového zákona:

 • z roku 2008: noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom rok. (Dodáva sa, že Tento zákon sa nevzťahuje na (a) Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník a iné úradné vestníky, (b) periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti, (c) periodickú tlač osoby určenú výlučne na jej vlastnú propagáciu.)
 • z roku 1966 (teda už neplatného): noviny, časopisy a iné periodické tlačoviny, vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a v úprave typickej pre tento druh tlače. Za periodickú tlač sa však nepovažujú zbierky zákonov, úradné vestníky a ďalej tlačoviny slúžiace výlučne pre úradné, služobné alebo prevádzkové účely štátnych orgánov a organizácií, vedeckých a kultúrnych inštitúcií, hospodárskych, spoločenských a iných organizácií.

Kategorizácia UNESCO typologicky delí periodickú tlač podľa periodicity a obsahového zamerania. Toto členenie má ešte tretiu dimenziu, a to je územné pôsobenie.

Delenie podľa periodicity

upraviť
 • denníky – vychádzajú najmenej štyrikrát v týždni a môžu mať tri typy:
  • ranníky
  • poludníky
  • večerníky
 • dvojdenníky – obdenníky – vychádzajú 2 až trikrát v týždni
 • týždenníky – 40 – 52 krát v roku
 • dvoj týždenníky
 • mesačníky
 • dvojmesačníky
 • štvrťročníky
 • občasníky – najnižšia periodicita je dvakrát do roka.

Delenie podľa obsahového zamerania

upraviť
 • pre širokú verejnosť: univerzálne – spoločensko-politicko-ekonomické, kultúrne a umelecké, populárno-odborné, programové, rodinné, zábavné, ženské, detské a mládežnícke, športové a pre cestovný ruch, cirkevné a náboženské, pre zahraničie, inzertné, erotické a i.
 • pre špecifické skupiny čitateľov: odborné, vedecké, profesionálnych a občianskych skupín, podnikové a firemné, školské a iné. Pod nimi rozumieme tie, v ktorých sa nedá celkom jednoznačne identifikovať obsah.

Delenie podľa územného pôsobenia

upraviť
 • ústredné
 • regionálne
 • lokálne

Referencie

upraviť
 1. periodikum; periodická publikácia. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 255.

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.