Tangenciálne zrýchlenie

Tangenciálne zrýchlenie alebo dotyčnicové zrýchlenie je zložka zrýchlenia v smere dotyčnice k trajektórii pohybu. Je to vektorová veličina, ktorá charakterizuje časovú zmenu veľkosti rýchlosti. Označuje sa a má jednotku m.s-2. Platí:

kde:

  • - zrýchlenie (presnejšie: vektor okamžitého zrýchlenia)
  • - jednotkový vektor v smere dotyčnice ku trajektórii v smere a orientácii pohybu (čiže jednotkový vektor v smere a orientácii rýchlosti)
  • - rýchlosť (presnejšie: vektor okamžitej rýchlosti)
  • t - čas

V špeciálnom prípade priamočiareho pohybu je tangenciálne zrýchlenie rovné celkovému zrýchleniu.

Opakom tangenciálneho zrýchlenia je normálové zrýchlenie. Súčet tangenciálneho a normálového zrýchlenia je (celkové) zrýchlenie.

ZdrojeUpraviť

  • JANČINA, J., PEKÁREK, F.: Mechanika II - Kinematika. Bratislava: Alfa, 1987.
  • Fyzika- Mechanika I -1 Pohyb bodu (Kinematika bodu)- 1.3 Tečné a normálové zrýchlení [online]. Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK, c2008, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online.