Normálové zrýchlenie

Normálové zrýchlenie (najmä pri pohybe po kružnici nazývané aj dostredivé zrýchlenie alebo centripetálne zrýchlenie) je zložka zrýchlenia v smere hlavnej normály trajektórie pohybu. Je to vektorová veličina, ktorá charakterizuje časovú zmenu smeru rýchlosti. Označuje sa a má jednotku m.s-2. Platí:

kde

  • - zrýchlenie (presnejšie: vektor okamžitého zrýchlenia)
  • - jednotkový vektor v smere hlavnej normály
  • - rýchlosť (presnejšie: vektor okamžitej rýchlosti)
  • R - polomer flexnej krivosti trajektórie

Opakom normálového zrýchlenia je tangenciálne zrýchlenie. Súčet normálového a tangenciálneho zrýchlenia je (celkové) zrýchlenie.

ZdrojeUpraviť

  • JANČINA, J., PEKÁREK, F.: Mechanika II - Kinematika. Bratislava: Alfa, 1987.
  • normálové zrychlení. In: Technický slovník naučný 5 M – O. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 303.
  • Fyzika- Mechanika I -1 Pohyb bodu (Kinematika bodu)- 1.3 Tečné a normálové zrýchlení [online]. Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK, c2008, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online.