Tektonika

rozlišovacia stránka

Tektonika môže byť:

 • v geológii:
  • v širšom zmysle stavba ktorejkoľvek časti zemskej kôry, odbor geológie zaoberajúci sa stavbou vrchnej časti zemskej kôry, jej deformáciou, vzájomnými vzťahmi a historiou jej celkov, pozri tektonika (geológia)
  • určitý štýl deformácie horninových komplexov (napr. vrásová tektonika, zlomová t.), pozri deformácia (geológia)
 • v architektúre:
  • štrukturálna výstavba (najmä historickej a slohovej) stavby ako umeleckého celku resp. náuka o tejto štrukturálnej výstavbe
  • náuka o silových vzťahoch v konštrukciách a ich architektonickom vyjadrení, náuka o umeleckom vyjadrení kompozičného tvaru stavebných konštrukcií, pozri tektonika (architektonická náuka)
  • zastarano: architektonická tvorba vôbec
 • v hudbe:
  • náuka o výstavbe skladieb, ich štruktúre, teoretických a estetických funkciách
 • v remesle a architektúre:
  • náuka o umeleckej tvorbe stavieb a náradí, konštruovaných podľa architektonických zákonov, najmä nábytku, pozri tektonika (náradie)
 • v určitých kontextoch: výstavba, štruktúra:
  • v umení:
   • výstavba a štruktúra umeleckého diela vôbec (sochárskeho, maliarskeho, literárneho, hudobného)
   • náuka o tejto výstavbe
  • výstavba nejakej náuky alebo myšlienkového systému
  • v jazykovede:
   • výstavba, kompozícia (textu, komunikátu, literárneho žánru a podobne), pozri tektonika (jazykoveda)
   • náuka o tejto výstavbe
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.