Termoplast

plastické materiály, ktoré sú v určitej teplotnej oblasti ľahko tvarovateľné

Termoplasty sú plastické materiály, ktoré sú v určitej teplotnej oblasti ľahko tvarovateľné a túto vlastnosť si zachovávajú. Proces ich tvrdnutia je reverzibilný — po ochladení ich možno opäť zahriatím previesť na taveninu a tvarovať. Týmto sa významne odlišujú od reaktoplastov (bakelit), ktoré po vytvrdnutí nie je možné opätovne tvarovať. Termoplasty sú dobre rozpustné v organických zlúčeninách.

Väčšina termoplastov sú vysokomolekulové polyméry, v ktorých sú makromolekulové reťazce navzájom viazané slabými van der Waalsovými silami (napr. polyetylén); silnejšími interakciami dipól—dipól (napr. nylon) alebo silami medzi aromatickými systémami (napr. polystyrén).

Zoznam termoplastov

upraviť
celuloid polyakrylát
polyamid polybutadién
polyetyléntereftalát polyester
polystyrén polypropylén
polybutyléntereftalát polyimid
kyselina polymliečna polymetylpentén
polyvinylchlorid Akrylonitrilbutadiénstyrén
polymetylmetakrylát acetát celulózy
etylénvinylacetát etylénvinylalkohol
fluoroplasty (napr. PTFE) ionoméry
kvapalné polymérne kryštály        polyacetál
polyakrylonitril polyamidimid
polyaryléterketón polybutylén
polykarbonát polyketóny
polyetylén polyéteréterketóny
polyéterimid polysulfón
polyfenylénoxid polyfenylénsulfid
polyftalamid polysulfón