Tisícročie je časové obdobie s dĺžkou 1000 rokov (angl. millenium, z lat. mille (tisíc) a annum (rok)). Pojem sa väčšinou vzťahuje na kalendárne tisícročia, obdobia viazané číselne k danému dátumovému systému, hlavne na tie, ktoré začínajú počiatočným bodom kalendára, obyčajne rok 0 alebo 1) alebo v neskorších rokoch, ktoré sú celočíselným násobkom tisícov rokov po ňom.

Pojem sa môže vzťahovať aj na časový úsek, ktorý začína akýmkoľvek dátumom. Hlavne v náboženskom použití môže byť tento interval interpretovaný menej presne tým, že nemusí byť presne 1000 rokov dlhý.