Trh pôdy je (teoretický) trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom pôda.

Dopyt po pôde je odvodeným dopytom. Zmena dopytu po pôde nevyvolá v príslušnom období zmenu ponuky pôdy, ale zmenu v cene.

Ponuku pôdy výrazne ovplyvňujú osobnosti tohto výrobného faktora: je darom prírody, jej množstvo je obmedzené, nemožno ho reprodukovať. Ponuka na trhu pôdy má monopol. Ponuka pôdy na trhu je nepružná. Cena pôdy sa odvodzuje od ceny vyrábanej produkcie, a nie naopak. Pôdu môžeme prenajímať za rentu alebo predávať.