Trh je miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby sa dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru alebo služby za určitú cenu. Je to priestor, v ktorom si jednotlivé ekonomické subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti (napr. obchodný dom, trhovisko, burza). Trh je regulátorom a stabilizátorom ekonomického rozvoja. Je to súhrn rozličných nástrojov, foriem, mechanizmov a sociálno-ekonomických vzťahov.

Trh so zeleninou v Singapure.

Navonok sa trh javí ako miesto, kde sa predávajú a kupujú tovary. Trh je možno charakterizovať ako proces, v ktorom sa realizujú ekonomické vzťahy medzi jednotlivými trhovými subjektmi prostredníctvom výmeny tovarov a služieb. Je to súhrn ekonomických procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji a majú vplyv na fungovanie trhu, výroby, rozdeľovania a spotreby. Vzniká tu interakcia ponuka – dopyt.

Delenie trhu

upraviť

Z územného hľadiska:

Z hľadiska predmetu kúpy a predaja:

Podľa počtu tovarov:

  • čiastkový
  • agregátny

Podľa stupňa organizovanosti:

  • organizovaný trh
  • neorganizovaný trh

Z hľadiska podmienok pre fungovanie komponentov trhu:

Z hľadiska súladu s existujúcim zákonodarstvom:

Úlohy trhu

upraviť

Medzi základné úlohy trhu patrí riešenie triády základných ekonomických otázok. Trh plní tieto funkcie:

  1. Prenos informácií - základná informácie je cena tovaru. Zabezpečuje a odovzdáva informácie všetkým trhovým subjektom o cene, o situácií na strane ponuky a dopytu.
  2. Poskytovanie podnetov pre správanie výrobcov a spotrebiteľov - podnecuje a motivuje správanie a rozhodovanie podnikateľov a spotrebiteľov.
  3. Rozdeľovanie dôchodkov - prispieva k rozdeľovaniu dôchodkov medzi vlastníkov jednotlivých výrobných faktorov.

Územný vývoj trhu

upraviť

Začína miestnym trhom, ktorý zahŕňa objem kúp a predajov na určitom teritoriálne ohraničenom mieste a má význam len pre toto miesto. Spojením viacerých miestnych trhov sa časom vytvoril vnútorný (národný) trh, v ktorého rámci sa uskutočňovala výmena medzi jednotlivými miestnymi trhmi. Prepojením vnútorných trhov postupne vznikal medzinárodný trh. Posledným predstupňom svetového trhu bol regionálny trh, ktorý tovarové vzťahy vznikajúce na medzinárodnom trhu rozvinul do regionálneho meradla.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Trh
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Trh