Trh kapitálu

Trh kapitálu (teoretický)trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom kapitál.

Dopyt po kapitále je odvodeným dopytom a závisí od dopytu po tých tovaroch, ktoré daný kapitál v konečnom dôsledku vyrába. Dopyt po kapitále teda závisí od produktivity kapitálu a od úrokovej miery. Ak je produktivita kapitálu vyššia ako trhová úroková miera, bude sa dopyt po kapitále zvyšovať. Ak je produktivita kapitálu nižšia ako trhová úroková miera, neoplatí sa kapitál investovať. V tom prípade je výhodnejšie uložiť peniaze do banky a poberať úrok.

Pri tvorbe ponuky kapitálu majú rozhodujúcu úlohu úspory, a tie závisia od výšky vytvoreného dôchodku. Proces, v ktorom sa pomocou investícií vytvárajú nové kapitálové statky, nazývame akumuláciou kapitálu (kapitálových statkov). Reálna akumulácia kapitálu predstavuje čisté investície, ktoré sú predpokladom rozširovania výroby.

PorovnajUpraviť

Kapitálový trh ako súčasť finančného trhu.