UNWTO - Svetová organizácia turizmu - je odbornou organizáciou systému svetovej Organizácie spojených národov (OSN) a ktorá má v kompetencii podporu a propagáciu zodpovedného a udržateľného cestovného ruchu dostupného pre všetkých. UNWTO ako vedúca medzinárodná organizácia v oblasti cestovného ruchu podporuje cestovný ruch ako hnaciu silu ekonomického rastu, rozvoja regiónov a environmentálnej udržateľnosti, ponúka vedenie a podporu pri rozvíjaní know-how a politík cestovného ruchu po celom svete. Členskú základňu UNWTO tvoria reprezentanti súkromného sektora, vzdelávacie inštitúcie a organizácie cestovného ruchu. UNWTO poskytuje možnosť spájať záujmy vlád a produktové skupiny cestovného ruchu a budovať partnerstvo verejného a súkromného sektora, keďže jej členmi nie sú iba zvrchované štáty, ale aj predstavitelia súkromnej sféry. Slovenská republika sa ako suverénny štát stala plnoprávnym členom UNWTO sukcesiou 1. januára 1993. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom UNWTO. Zasadá každé dva roky a zúčastňujú sa ho delegácie reprezentujúce plnoprávnych a pridružených členov. Umožňuje stretnutie vedúcich predstaviteľov svetového cestovného ruchu, expertov, organizácií a inštitúcií. Schvaľuje rozpočet organizácie a program práce; rozhoduje o administratívnych, finančných, organizačných, štatutárnych a ďalších otázkach súvisiacich s činnosťou organizácie; prediskutováva dôležité problémy odvetvia cestovného ruchu a zaoberá sa jeho ďalším smerovaním.

Členovia

Externé odkazy

upraviť
  • www.2.unwto.org/en
  • Informácia o priebehu a výsledkoch 22. Valného zhromaždenia Svetovej organizácie turizmu (UNWTO), Chengdu, Čína, 11. – 16. septembra 2017