Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní s 22-ročnou tradíciou. Vychádza 4-krát ročne a jeho vydavateľom bol do júla 2013 Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION.

Časopis vychádzal ako interná odborná publikácia Štátneho ústavu pre urbanizmus a územné plánovanie URBION od roku 1973 do 1992, kedy bolo jeho vydávanie na 16 rokov prerušené. Od roku 2009 vychádza znova a v roku 2013 má už 25. ročník. Šéfredaktorkou časopisu je Ing. arch. Martina Jakušová, redaktorkou je Ing. M.Heinrichová,PhD. Redakčná rada (RR) je zložená z významných odborníkov pôsobiacich v oblasti teórie a praxe urbanizmu, územného a priestorového plánovania, dopravy a krajiny, ďalej zástupcov Urbionu a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ako aj profesijných združení Slovenskej komory architektov (SKA) a Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska (ZUÚPS). V čase znovuobnovenia časopisu boli dvaja členovia ako hlavní architekti miest Bratislavy a Žiliny. Predsedom redakčnej rady je prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry STU v Bratislave, člen predstavenstva SKA. Ďalšími členmi sú prof. Ing. arch. M. Finka, PhD., prof. Ing. arch. Š. Šlachta, PhD., prof. Ing. J. Čelko, PhD., Ing. arch. Ľ. Priehodová (zástupkyňa predsedu RR), Ing. T. Németh (zástupca predsedu RR), Ing. arch. M. Baloga, PhD., Ing. A. Dobrucká, PhD., Ing. arch. Ž. Kalinová, Ing. arch. P. Kováčik, Ing. arch. M. Kropiláková, Ing. arch. A. Mitske, PhD., Ing. arch. M. Pavelek, Ing. arch. I. Pleidel, RNDr. M. Záhumenská. Zrušenie Urbionu v júni 2013 malo za následok aj zmeny vo vydávaní časopisu a v zložení redakčne rady.

Jednotlivé čísla sú tematicky zamerané. Každá téma má svojho garanta z redakcie a významného odborníka z praxe, ktorí navrhuje témy článkov a autorov. Každý príspevok je garantmi čísla a redakčnou radou odborne recenzovaný a publikovaný je po odsúhlasení RR. Prvé obnovené číslo, ktoré dostali obce a mnohí odborníci z praxe zadarmo, vyšlo koncom roka 2009 a bolo zamerané na všeobecné a aktuálne otázky urbanizmu a územného plánovania. V roku 2010 vyšli tieto témy: 2010 – Verejné priestory (1/2010), Doprava (2/2010), Vidiecke osídlenie (3/2010), Voda v krajine (4/2010) 2011 – Premeny sídlisk (1/2011), Slušné mesto (2/2011), Brownfieldy (3/2011), Krajina (4/2011) 2012 – Dynamika a stabilita rozvoja (1/2012), Pamiatková ochrana (2/2012), Mesto ako zrkadlo spoločnosti (3/2012) 2013 – Procesy v územnom plánovaní (1/2013)

Externé odkazy upraviť