Veľký slovník cudzích slov

Veľký slovník cudzích slov je slovník cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková (rod. Šalingová), ktorý vychádza vo vydavateľstve SAMO od roku 1997 (1. vydanie 1997, 2. revidované a doplnené vydanie 2000, 3. revidované a doplnené vydanie 2003, 4. revidované a doplnené vydanie 2006, 5. revidované a doplnené vydanie 2008).

Vznik upraviť

Veľký slovník cudzích slov je rozšírenou a značne upravenou podobou Slovníka cudzích slov A/Z (vydania: 1979, 1983. 1990).

Veľký slovník cudzích slov vznikol excerpciou vyše štvrť milióna excerpčných lístkov (to sa týka už prvého vydania) obsahujúcich slová z jazykových prejavov z najrozmanitejších oblastí, dennej tlače, odborných časopisov, krásnej a odbornej literatúry, príručiek, monografií aj lexikografických diel. Autori sledovali aj hovorené prejavy, živú reč, a masmédiá.

Charakteristika upraviť

Piate vydanie obsahuje vyše 73 500 heslových jednotiek na 1184 stranách, druhé vydanie obsahovalo okolo 65 000 slov na 1328 stranách. Podľa názoru autorov ide o najväčší slovník cudzích slov v celej slovanskej literatúre.

Charakteristické pre slovník je, že obsahuje veľa odborných, a to najmä prírodovedných a technických, termínov. Obsahuje aj hovorové a slangové a zriedkavo aj nárečové slová. Citátové slová, výrazy, zvraty a citáty sa uvádzajú v minimálnej miere.

Autori upraviť

 • Ing. Samo Šaling (nar. 1923) je okrem iného spoluautorom veľkého Stavebníckeho náučného slovníka (1961-1969), Česko-slovenského technického slovníka (1969), Poľsko-slovenského technického slovníka (1971) a Španielsko-slovenského a slovensko-španielskeho technického slovníka (1971). V 70. a 80. rokoch mal z politických dôvodov zákaz publikovať a nesmel byť ani uvedený ako spoluautor Slovníka cudzích slov A/Z.
 • PhDr. Mária Ivanová-Šalingová, CSc., rodená Ivanová (nar. 1923), je významná slovenská jazykovedkyňa, do dôchodku pracovníčka JÚ ĽŠ SAV; autorka resp. spoluautorka viacerých slovníkov cudzích slov a okrem iného spoluautorka Peciarovho Slovníka slovenského jazyka zo 60. rokov a veľkého Česko-slovenského slovníka (1979).
 • Ing. arch. Zuzana Maníková, rodená Šalingová (nar. 1950), je architektka, ktorá pracovala najprv na Pamiatkovej správe v Rožňave a od revolúcie má s manželom (Mikulášom Maníkom, ktorý je vlastníkom vydavateľstva SAMO) vlastný ateliér; je aj spoluautorkou publikácie ABC meracích jednotiek (1980).

Zdroje upraviť

 • VYDAVATEĽSTVO SAMO- Veľký slovník cudzích slov [online]. vydavatelstvosamo.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. Archivované 2016-09-10 z originálu.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 4-8.
 • BUZÁSSYOVÁ, K.. Lexikálny význam a spájateľnosť pomenovaní inaugurácia, inauguračný. Kultúra slova, 1997, roč. 31, čís. 5, s. 261-367. Dostupné online [cit. 2016-09-20]. s. 261
 • DVONČ, Ladislav. Slovenskí jazykovedci - IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, rod. IVANOVÁ – 1925-1975 [online]. JÚ ĽŠ SAV, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • ZUZANA MANÍKOVÁ A MIKULÁŠ MANÍK: 40 ROKOV ARCHITEKTÚRY [online]. Šarišská galéria v Prešove, 2015, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • Slovenská knižnica – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. chamo.kis3g.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • Výpis z obchodného registra SR - SAMO-AAMM, s.r.o. [online]. orsr.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 • ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Ing. arch. Mikuláš Maník – VYDAVATEĽSTVO SAMO-AAMM [online]. zrsr.sk, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.

Bibliografický odkaz upraviť

 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 1997. 1310 s. ISBN 80-967524-0-5.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 3. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO-AAMM, 2003. 1375 s. ISBN 80-89123-02-3.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 4. revid. a dopl. vyd. Bratislava ; Prešov : Samo, 2006. 1391 s. ISBN 80-89123-05-8.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : Samo, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0.