Vodná nádrž je priestor slúžiaci na akumuláciu (hromadenie) a/alebo zadržovanie (retenciu) vôd či zachytávanie splavenín.

Vodné nádrže môžu byť:

  • prirodzené (jazero) alebo umelé (priehradná nádrž),
  • vyhĺbené, vrcholové či podzemné,
  • zásobné, ochranné (retenčné), jednoúčelové alebo viacúčelové.