Vodorovná nosná konštrukcia

Vodorovné nosné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré oddeľujú jednotlivé podlažia. Prenášajú zaťaženie od zvislých nosných konštrukcií. Stužujú budovu vo vodorovnom smere, chránia miestnosti pred požiarom, majú izolačnú, estetickú a architektonickú funkciu. Medzi vodorovné nosné konštrukcie patria napríklad stropy, stužujúce pásy (vence), preklady a prievlaky.

PožiadavkyUpraviť

 • protipožiarna odolnosť
 • nepriezvučnosť
 • tepelno-izolačné vlastnosti
 • prenášanie zaťaženia

StropyUpraviť

DrevenéUpraviť

Drevené stropyUpraviť

Medzi drevené stropy patria:

 • jednoduché trámové
 • trámové so záklopom
 • polospáliteľné
 • polospáliteľné so zapusteným záklopom

Ich výhoda je v ľahkej spracovateľnosti, jednoduchosti budovania, dobrej tepelnej a zvukovej izolácii a okamžitej únosnosti. Nevýhodou je hlavne odolnosť voči ohňu, vlhku a prípadné napadnutie dreva škodcami.

KeramickéUpraviť

Keramické stropyUpraviť

Ich nosným prvkom je prefabrikovaný keramický nosník, ktorý sa zhotovuje z dutých keramických tvaroviek. Keramické tvarovky majú rozličnú veľkosť a tvar. Pri zhotovení sa spájajú s cementovou maltou. Používajú sa predovšetkým v bytovej výstavbe. Dĺžka uloženia nosníkov na murive je minimálne 120 mm. Rozpätie je 3600 mm. Osová vzdialenosť nosníkov je 600 mm.

MonolitickéUpraviť

Železobetónové stropyUpraviť

Ich výhody sú stabilita, odolnosť voči ohňu a únosnosť. Nevýhodou je mokrý proces, veľká hmotnosť, zlé izolačné vlastnosti. Delia sa na:

 • jednoducho uloženú dosku
 • dosku uloženú po celom obvode
 • dosku votknutú

Trámový stropUpraviť

Navrhuje sa do rozpätia 3000 mm. Nosný prvok je železobetón súvisle spojený s doskou. Doska a trám pôsobia vzájomne a tvoria "T" prierez. Osová vzdialenosť medzi trámami je od 1200 do 2400 mm.

Debničkový stropUpraviť

Výhody má vo výbornej tepelno a zvuko-izolačných vlastnostiach a v dobrej nosnosti. Nevýhodou je prácnosť, mokrý proces, veľká spotreba dreveného materiálu.

Hríbový stropUpraviť

Je to doskový strop v oboch smeroch. Používa sa pri jednoduchších objektov do rozponu 6x6m.

PrefabrikovanéUpraviť

Montované stropyUpraviť

Ich výhodou je rýchla montáž, šetrenie materiálu, dobrá pevnosť a presnosť. Nevýhodu je skladovanie, doprava materiálu a malá možnosť variability stavby.

Doskový stropUpraviť

Používajú sa pre bytovú výstavbu v hrúbke 140 mm, šírke 600 mm (v násobku 300). Dosky majú jednoduchý lichobežníkový profil odľahčený kruhovými dutinami. Pri montáži sa ukladajú širšou základňou dole na nosnú konštrukciu (do cementovej malty). Styčné škáry sa zalievajú betónom.

Nosníkový stropUpraviť

Sú tvorené z nosníkových prvkov profilov "I" alebo "L". Výplň je keramická vložka (MIAKO) a všetko sa zaleje betónovou zalievkou. Osová vzdialenosť je 600 mm a výška 200 mm. Tento typ sa používa na max. rozpätie 6000 mm.

Strop z oceľových nosníkovUpraviť

Nosným prvkom sú buď nosníky z lisovaného plechu alebo prehradové nosníky. Sú z oceľového plechu hrubého 1 až 2 mm. Vždy sa používajú 2 kusy. Ukladajú sa na osovú vzdialenosť 500 mm, výšky 250 až 250 mm a výplň tvorí oceľový plech. Nosníky majú tvar "I" alebo "U".

Stropná konštrukcia z oceľových priehradových nosníkovUpraviť

Nosným prvkom je zváraný oceľový, priehradový nosník. Horný pás je z valcovaných oceľových uholníkov. Spodný pás a priehradovina je z betonárskej ocele. Záklop môže byť montovaný alebo sa vyhotoví monolitický.

Plechové stropyUpraviť

V súčasnosti sa v stavebníctve čoraz viac objavujú stropné konštrukcie z oceľových nosných panelov. Je to dvojitý oceľový plech, profilovaný tak, aby vytváral dutiny, ktoré slúžia pre umiestnenie rozvodov. Na horný plech sa umiestňuje ľahký betón, ktorý vytvára roznášaciu dosku a podklad pre podlahu.

Stužujúce pomúrnicové pásy (vence)Upraviť

Stužujúce vence zabezpečujú múr proti vybočeniu pôsobením ťahových síl, ktoré môžu v murive vzniknúť a zabraňujú nerovnomernému sadaniu muriva. Pri stavbách montovaných z železobetónových prvkov vytvárajú pásy. Stužujúcu konštrukciu celej stavby pri stropných prefabrikovaných dielcoch vytvárajú konštrukciu celej stavby. Pri stropných prefabrikovaných dielcoch vytvárajú pásy aj ukotvenie stropu. Na vytváranie vencov sa používa vencová tehla s polystyrénom (na dilatáciu), oceľová výstuž a betónová zálievka.

ZdrojUpraviť

 • HÁJEK, V. Pozemné staviteľstvo I pre 1. roč. SPŠ stavebných. Bratislava : Alfa, 1989.