Vojak z povolania

Vojak z povolania je príslušník ozbrojených síl (vojska), ktorý vojenskú službu vykonáva ako svoje povolanie v služobnom pomere. Táto vojenská osoba z povolania je povinná vykonávať vojenskú činnú službu v dĺžke určenej osobitnými predpismi.[1]

DejinyUpraviť

Korene vzniku celoživotnej vojenskej služby na dnešnom území Slovenska siahajú až do obdobia existencie habsburskej armády. Totiž cisárskym patentom zo 4. mája 1802 bola doživotná vojenská služba v habsburskej armáde zrušená a dĺžku služby určili na 10 až 14 rokov.[2]

Po vzniku Československej republiky v roku 1919 vznikla v Československej armáde kategória vojakov s názvom „dôstojníci a rotmajstri z povolania“. Branný zákon z roku 1949 zaviedol pojem „služba vojenských osôb z povolania“[3]. Výraz „vojak z povolania“ sa vo vojenskej terminológii objavil v roku 1959.[4]

Od 1.januára 1998 boli vojaci z povolania zákonom číslo 370/1997 Z.z. o vojenskej službe, preklasifikovaní ako „profesionálni vojaci“.[5]

CharakteristikaUpraviť

Za vojakov z povolania bolo možné prijať len občanov Československej republiky s potrebnou telesnou zdatnosťou, ktorí spĺňali stanovené morálno-politické a odborné požiadavky určené vykonávacími predpismi. Vojakmi z povolania boli práporčíci, dôstojníci a generáli, ktorí vykonávali vojenskú službu ako svoje povolanie v služobnom pomere, do ktorého boli prijatí na vlastnú žiadosť až po vykonaní základnej alebo náhradnej služby. Vojaci z povolania boli povinní vykonávať službu v mieste a vo funkcii podľa potrieb ozbrojených síl.[6]

Najkratší služobný pomer mohol byť v trvaní 3 rokov a maximálne mohol trvať do dovŕšenia 55 rokov fyzického veku.[7]

Vojaci z povolania nemohli uzavrieť vedľajší pracovný pomer; konať zárobkové práce mohli len so zvolením kompetentných orgánov ozbrojených síl. Študovať na školách mimo ozbrojených síl mohli len so zvolením kompetentných orgánov ozbrojených síl.[8]

ReferencieUpraviť

  1. Zákon číslo 92/1949 Zb. Branný zákon § 25 odsek 1
  2. DANGL, Vojtech; SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska. Zväzok III 1711 – 1914. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996. 241 s. ISBN 80-88842-02-6. S. 63.
  3. Zákon číslo 92/1949 Zb. Branný zákon § 20 odsek 2
  4. Zákon číslo 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov § 23 až 31
  5. Zákon číslo 370/1997 Zb. o vojenskej službe § 2
  6. Zákon číslo 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov § 23,24
  7. Zákon číslo 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov § 31
  8. Zákon číslo 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov § 29