Dôstojník (hovorovo alebo zastarano oficier[1][2]) je príslušník ozbrojených síl s vyššou vojenskou hodnosťou,[3][4] alebo príslušník polície, hasičskej jednotky či iného zboru používajúceho hodnosti (napr. väzenská stráž) s vyššou policajnou, hasičskou či podobnou hodnosťou.

Vyšší dôstojník Britskej armády, podplukovník Alistair Aitken, a práporčík počas brífingu.

Spravidla sa rozlišujú nižší (zastarano subalterní) a vyšší dôstojníci.

Všeobecná charakteristika

upraviť

Veliaci dôstojníci väčšinou riadia vojenské jednotky, kde sú im podriadení poddôstojníci a mužstvo. Dôstojníci sú hlavnou autoritou jednotiek a nesú zodpovednosť za ich činnosť a splnenie úloh nariadených vyššími autoritami. Tiež nesú zodpovednosť za použitie sily ale aj financie, výzbroj a výstroj jednotky, či dohliadajú na disciplínu. Hodnosť dôstojníka však môže byť pridelená aj príslušníkom rôznych druhov ozbrojených síl a špecialistom, ktorí nemusia byť bezprostredne veliacimi dôstojníkmi (napr. v letectve či zdravotnej službe).[chýba zdroj]

Dôstojnícke hodnosti v ozbrojených silách podľa štátu

upraviť

Slovensko

upraviť

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 prevzali novovzniknuté ozbrojené sily (Armáda Slovenskej republiky, Železničné vojsko a Vojská ministerstva vnútra) hodnostnú štruktúru používanú v Československej ľudovej armáde od roku 1960 a následne v Česko-slovenskej armáde (1990 – 1992) v zmysle zákona č. 76/1959 Zb. z 18. decembra 1959 o niektorých služobných pomeroch vojakov, v ktorom sa ustanovili dôstojnícke hodnosti podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovníkplukovník.[5][6] Keď v roku 1997 došlo k prijatiu nového branného zákona (zákon č. 351/1997 Z. z. z 21. novembra 1997) a zákona č. 370/1997 Z. z. zo dňa 21. novembra 1997 o vojenskej službe, hodnostná štruktúra ostala nezmenená.[7][8]

Na základe zákona č. 321/2002 Z. z. z 23. mája 2002 o ozbrojených silách Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002, došlo k zlúčeniu Armády Slovenskej republiky, Železničného vojska a Vojsk Ministerstva vnútra do Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Nová hodnostná štruktúra ozbrojených síl bola zavedená zákonom č. 512/2002 Z. z. z 19. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého bola zrušená hodnosť podporučíka.[9] V tejto podobe platila do konca roka 2005,[10] keďže 1. septembra 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 346/2005 Z. z. z 23. júna 2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého prijatie vyplývalo zo zrušenia povinnej vojenskej služby a ustanovenia plne profesionálnych ozbrojených síl a na základe ktorého bol ustanovený hodnostný zbor dôstojníkov pozostávajúci z hodností: poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál.[11][12]

Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2006 z 30. novembra 2006 o implementácii kódov NATO na označenie vojenských hodností bol implementovaný štandardizačný dokument Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) STANAG 2116 (edícia 5). Tým sa pre hodnostný zbor dôstojníkov (vrátane generálov) uplatnilo označenie kódom „OF“ (officer) a boli zavedené záväzné preklady hodností do anglického jazyka: Lieutenant, First Lieutenant, Captain, Major, Lieutenant Colonel, Colonel, Brigadier General, Major-General, Lieutenant-General, General.[13] Hodnostná štruktúra OS SR nezmenená aj po prijatí zákona č. 281/2015 Z. z. z 25. septembra 2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušila hodnostná skupina práporčíkov (t. j. hodnosti podpráporčík, práporčík, nadpráporčík).[14][15]

NATO kód OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9
Hodnostné
značenie
                   
Názov poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádny generá generálmajor generálporučík generál
Anglický
názov
Lieutenant First
Lieutenant
Captain Major Lieutenant
Colonel
Colonel Brigadier
General
Major-General Lieutenant-General General
Skratka por. npor. kpt. mjr. pplk. plk. brig. gen. gen. mjr. gen. por. gen.

Dôstojnícke hodnosti v políciách podľa štátu

upraviť

Slovensko

upraviť

Policajný zbor prebral hodnostnú štruktúru používanú Zborom národnej bezpečnosti od roku 1971,[16] v ktorej sú dôstojníckymi hodnosťami: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník.[17][18]

Dôstojnícke hodnosti v hasičských jednotkách podľa štátu

upraviť

Slovensko

upraviť

Hasičský a záchranný zbor používa dôstojnícke hodnosti: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník.[19] Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, ktorá združuje dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku vo svojej hodnostnej štruktúre nevyčleňuje dôstojnícke hodnosti.[20]

Dôstojnícke hodnosti ostatných organizácií podľa štátu

upraviť

Slovensko

upraviť

Colníci, t. j. príslušníci Finančného riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálneho úradu finančnej správy alebo colných úradov, používajú ako dôstojnícke hodnosti: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník.[21]

Referencie

upraviť
 1. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „oficier“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
 2. Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „dôstojník“, Synonymický slovník slovenčiny (3. nezm. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 8022408018 
 3. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „dôstojník“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
 4. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „dôstojník“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, str. 767, ISBN 8022409324 
 5. § 4 písm. d) zákona č. 76/1959 Zb. z 18. decembra 1959 o niektorých služobných pomeroch vojakov. Zbierka zákonov a nariadení republiky Československej. Ročník 1959, čiastka 36, 29. december 1959, s. 814.
 6. Označenie vojenských hodností príslušníkov Armády Slovenskej republiky (1993 – 1997), Bratislava: Vojenský historický archív, 2016 (vyd. 2016-10-08), http://www.vhu.sk/data/att/7609.pdf, dost. 2017-03-03 
 7. Pozri: § 34 písm d) zákona č. 351/1997 Z. z. z 21. novembra 1997 (branného zákona) a § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 370/1997 Z. z. zo dňa 21. novembra 1997 o vojenskej službe.
 8. Označenie vojenských hodností príslušníkov Armády Slovenskej republiky (1997 – 2002), Bratislava: Vojenský historický archív, 2016 (vyd. 2016-10-08), http://www.vhu.sk/data/att/7610.pdf, dost. 2017-03-03 
 9. Ods. 59 zákona č. 512/2002 Z. z. z 19. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 10. Označenie vojenských hodností príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005, Bratislava: Vojenský historický archív, 2016 (vyd. 2016-10-08), http://www.vhu.sk/data/att/7611.pdf, dost. 2017-03-03 
 11. § 34 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. z 23. júna 2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 12. Označenie vojenských hodností príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015, Bratislava: Vojenský historický archív, 2016 (vyd. 2016-10-08), http://www.vhu.sk/data/att/7612.pdf, dost. 2017-03-03 
 13. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2006 o implementácii kódov NATO na označenie vojenských hodností. Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ročník 2006, čiastka 43, 11. december 2006.
 14. § 42 ods. 3 a 4 zákona č. 281/2015 Z. z. z 25. septembra 2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Označenie vojenských hodností príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1. 1. 2016, Bratislava: Vojenský historický archív, 2016 (vyd. 2016-10-08), http://www.vhu.sk/data/att/7613.pdf, dost. 2017-03-03 
 16. § 8 písm. b) zákona č. 100/1970 Zb. zo 17. novembra 1970 o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
 17. § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. zo 17. februára 1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republikyŽelezničnej polície.
 18. Hodnosti príslušníkov Policajného zboru, [Bratislava]: Policajný zbor, c2017, http://www.minv.sk/?hodnosti_v_PZ, dost. 2017-03-03 
 19. § 34 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. z 2. júla 2001 o Hasičskom a záchrannom zbore.
 20. Čl. I ods. 22 Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky z 24. novembra 2007.
 21. § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 200/1998 Z. z. z 19. mája 1998 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dôstojník