Železničná polícia

Železničná polícia je jedna zo zložiek polície.

Železničná polícia na Slovensku

upraviť
 
Generál Tibor Gaplovský - generálny riaditeľ Železničnej polície 1998 - 2010 [1]
 
Príslušníčka Železničnej polície pri služobnom vozidle

Železničná polícia je ozbrojený bezpečnostný zbor Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu ustanovenom zákonom zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku v obvode železničných dráh na celom území Slovenska. Činnosť Železničnej polície upravuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.

Železničná polícia je organizačnou zložkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Úlohy Železničnej polície

upraviť

Železničná polícia pri zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku spolupôsobí v obvode železničných dráh pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, odhaľuje trestné činy spáchané v obvode železničných dráh a trestné činy príslušníkov Železničnej polície, zisťuje ich páchateľov a v konaní o týchto trestných činoch má postavenie policajného orgánu, chráni bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh, podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a spolupôsobí pri výkone štátneho dozoru na železničných dráhach, zabezpečuje v obvode železničných dráh verejný poriadok, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada v obvode železničných dráh na bezpečnosť cestnej premávky, odhaľuje priestupky spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje a prejednáva, pátra po hľadaných osobách a po veciach, najmä po stratených a odcudzených zásielkach prepravovaných po železnici, po zbraniach, strelive, výbušninách a drogách. Železničná polícia plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu uvedenej pôsobnosti.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Tibor Gaplovský: O mne [online]. www.gaplovsky.sk, [cit. 2012-02-05]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť

História a pôsobnosť Železničnej polície