Vretenná kosť alebo rádius (lat. radius) patrí medzi kosti hornej končatiny človeka.

Radius l. dx. - predná strana
Radius l. dx. - zadná strana

Vretenná kosť je uložená v predlaktí, na jeho palcovej strane. Je to dlhá kosť, rozlišujeme na nej telo a dva konce, proximálny a distálny.

  • Telo vretennej kosti (lat. corpus radii) - na priereze má trojuholníkovitý tvar, má tri hrany, margo anterior, margo posterior, ktoré sú zaoblené a margo interosseus, ktoré je ostré a namierené proti lakťovej kosti (lat. ulna). Vretenná kosť má tri plochy, facies anterior, na ktorej je foramen nutricium a proximálne pokračuje do canalis nutricius, facies posterior a facies lateralis. Na hranici s proximálnym koncom vretennej kosti je mohutný hrboľ tuberositas radii, proximálne od neho je kosť zúžená do krčka, collum radii.
  • Proximálny koniec vretennej kosti (lat. extremitas superior alebo epiphysis proximalis), tvorí ho caput radii, hlava, ktorej proximálna plocha je konkávna a tvorí ju fovea capitis radii. Po svojom obvode má valcovú kĺbovú plôšku circumferentia articularis radii, ktorou sa spája s incisura radialis na lakťovej kosti.
  • Distálny koniec vretennej kosti (lat. extremitas inferior alebo epiphysis distalis) je zosilnený a rozšírený, radiálnym smerom vybieha do processus styloideus radii. Na ulnárnej strane je zárez, incisura ulnaris, ktorá nesie kĺbovú plochu pre spojenie s lakťovou kosťou. Distálne je kĺbová plocha, facies articularis carpea, pre spojenie s kostičkami zápästia.