Vydržanie je nadobudnutie vlastníckeho práva na vec (alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu) jej (jeho) oprávnenou držbou počas dlhej doby, ktorá je spravidla konkrétne ustanovená zákonom.

Podmienky vydržania:

  • držba veci - nakladanie s vecou ako s vlastnou (corpus possesionis)
  • držba musí byť oprávnená - držiteľ musí byť v dobrej viere, že mu vec patrí (animus possidendi)
  • držba musí byť neprerušená

Na Slovensku zákon stanovuje ako hranicu pre vydržanie nepretržitú držbu 3 roky v prípade hnuteľnej veci a 10 rokov v prípade nehnuteľnej veci.

Dôsledkom oprávnenej držby je nadobudnutie vlastníctva veci u oprávneného držiteľa a zánik vlastníckych práv doterajšieho vlastníka.

Podobné zásady platia aj v medzinárodnom obchode.