Otvoriť hlavné menu

Vydržanie je nadobudnutie vlastníckeho práva na vec (alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu) jej (jeho) oprávnenou držbou počas dlhej doby, ktorá je spravidla konkrétne ustanovená zákonom.

Podmienky vydržania:

  • držba veci - nakladanie s vecou ako s vlastnou (corpus possesionis)
  • držba musí byť oprávnená - držiteľ musí byť v dobrej viere, že mu vec patrí (animus possidendi)
  • držba musí byť neprerušená

Na Slovensku zákon stanovuje ako hranicu pre vydržanie nepretržitú držbu 3 roky v prípade hnuteľnej veci a 10 rokov v prípade nehnuteľnej veci.

Dôsledkom oprávnenej držby je nadobudnutie vlastníctva veci u oprávneného držiteľa a zánik vlastníckych práv doterajšieho vlastníka.

Podobné zásady platia aj v medzinárodnom obchode.