Webový server môže byť:

  1. Počítač, ktorý je zodpovedný za vykonávanie príkazov HTTP od klientov – programov zvaných webový prehliadač. Vykonaním požiadavky sa rozumie odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú obvykle dokumenty HTML.
  2. Počítačový program, ktorý vykonáva činnosti opísané vyššie.

Všeobecné vlastnosti upraviť

Jednotlivé webové servery sa môžu v rôznych jednotlivostiach značne líšiť. Napriek tomu majú niekoľko spoločných vlastností.

Každý webový server je pripojený k počítačovej sieti a prijíma požiadavky v tvare HTTP. Na základe požiadavky zasiela ako odpoveď požadovanú HTML stránku. Odpoveď obvykle predstavuje nejaký HTML dokument, ale môže to byť i dokument v inom formáte – text, obrázok a pod.

Zdroj poskytovaných informácií upraviť

Webový server má v zásade dve možnosti, ako získavať informácie, ktoré vracia klientom:

  • sú to buď dopredu pripravené dátové súbory (HTML stránky), ktoré webový server bez zmeny poskytne klientovi (tzv. statický obsah)
  • až na základe požiadavky klienta sú dáta zhromaždene (prečítané zo súboru, databázy, alebo nejakého koncového zariadenia), sformátované a pripravené k prezentácii vo formáte HTML a poskytnutá webovému prehliadaču (tzv. dynamický obsah)

K dynamickému vytváraniu obsahu sa používa množstvo rôznych technológií (Perl, PHP, ASP, ASP.NET, JSP a pod.). Statický obsah je schopný server poskytnúť významne rýchlejšie než dynamický. Na druhej strane pomocou dynamického obsahu je možné poskytnúť omnoho väčší obsah informácií a je možné reagovať i na rôzne „ad hoc“ požiadavky klientov. Preto sa v praxi v mnohých prípadoch oba spôsoby poskytovania obsahu kombinujú – napríklad pomocou cachovania.

Softvér upraviť

Najrozšírenejšie programy, ktoré zabezpečujú službu webového servera, sú:

Pozri aj upraviť