Erb je listina, kde je napísané, aké symboly používa nositeľ erbu (napríklad známy popis na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia). Takáto listina je v podstate verejná, a na Slovensku je možné (nie povinné) registrovať si ju v Heraldickom registri. O tom, ako to bude vyzerať na obrázku však rozhoduje výtvarník. Konkrétne výtvarné stvárnenie (grafika, plastika, rastrový alebo vektorový elektronický obrázok) je však už autorským dielom umelca a podlieha autorskému právu. Inými slovami - nemôžeme bez povolenia ukradnúť napríklad obrázok erbu šľachtického rodu z webu, ale môžeme ho prekresliť odznova. Nie je to však až také jednoduché, lebo na rozmiestnenie figúr v poli existujú pravidlá, aby to bolo heraldicky správne.

Pri erboch obcí nie je možné tieto symboly použiť vôbec bez súhlasu obce. Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b Symboly obce [1]:

  1. Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
  2. Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu. /1d/

Ak chcete požiadať o povolenie na obecnom úrade, môžete požiadať o potvrdenie v písomnej forme a naskenovať ho (napr. Obrázok:BajcPogany.jpg) alebo požiadať o zaslanie emailu do mailing listu permissions-skwikimedia.org. Najlepšie by bolo použiť štandardný žiadací email:

Štandardný žiadací email upraviť


Vážená pani starostka/primátorka ... (meno),
Vážený pán starosta/primátor ... (meno),


obraciam sa na Vás ako jeden z dobrovoľných redaktorov v mene komunity Wikipédie so žiadosťou o súhlas pre použitie symbolov Vašej obce na stránkach bezplatnej, slobodnej internetovej encyklopédie Wikipédia (http://sk.wikipedia.org). Podrobnejšie informácie o Wikipédii nájdete na internetovej stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:O_Wikipédii.


Z dôvodov zlepšenia informatívnej a estetickej hodnoty článkov, ako aj zvýšenia verejnej informovanosti, si do článku http://sk.wikipedia.org/wiki/... (názov článku) prajeme umiestniť symboly Vašeho/Vašej mesta/obce (erb, vlajku, pečať). Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 1b vyžaduje na použitie symbolov povolenie obce, o ktoré Vás touto cestou žiadame.


Váš súhlas (aj s vyobrazením symbolov) nám posielajte formou naskenovaného oficiálneho listu na emailovú adresu:

permissions-sk wikimedia.org


Ako predlohu Vám v prílohe emailu posielam vzor kópie úspešného vybavenia obdobnej žiadosti.


Prosím Vás, pošlite mi Vaše vyjadrenie resp. Váš súhlas do lehoty 14 dní.


Ďakujem,

s priateľským pozdravom


http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:... (meno redaktora)
redaktor slovenskej Wikipédie


Príloha:

 
Vzor prílohy


Pozri aj upraviť