Wikipédia:Wiki miluje pamiatky/Pravidlá

Súťaž Pravidlá EN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 Diskusia


Toto sú pravidlá fotografickej súťaže „Wiki miluje pamiatky“, známej tiež ako „Wiki Loves Monuments“.

§ 1 upraviť

1) Organizátorom fotografickej súťaže „Wiki miluje pamiatky“, (ďalej len „Súťaž“) je občianske združenie Wikimedia Slovensko (ďalej len „Organizátor“).

§ 2 upraviť

1) Súťaž je súčasťou medzinárodného projektu „Wiki Loves Monuments“.

§ 3 upraviť

Cieľom súťaže je:

1) Obohatenie internetových projektov prevádzkovaných nadáciou Wikimedia Foundation, registrovanou na Floride v Spojených štátoch amerických, a to o slobodné médiá (fotografie) pamiatok nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

2) Fotografická dokumentácia najväčšieho možného množstva pamiatok na území Slovenskej republiky a ich sprístupnenie pomocou slobodných licencií.

3) Zvýšenie záujmu o slovenské kultúrne dedičstvo medzi slovenskou a zahraničnou verejnosťou.

4) Rozšírenie povedomia o slobodných licenciách.

5) Zvýšenie povedomia slovenskej verejnosti o Wikipédii a Wikimedii.

Ustanovenia týkajúce sa účastníkov Súťaže upraviť

§ 4 upraviť

1) Účastníkom Súťaže sa môže stať akákoľvek fyzická osoba.

2) Účastníkom Súťaže sa môže stať aj člen organizačného výboru a predsedníctva Wikimedie Slovensko, pokiaľ sa neúčastní hodnotiacej činnosti poroty. Členovia poroty sa Súťaže účastniť nemôžu.

3) Účastník sa do Súťaže prihlási nahraním fotografie so šablónou Súťaže. Týmto súhlasí s pravidlami Súťaže.

§ 5 upraviť

1) Účastníci Súťaže majú právo na zachovanie anonymity a nezverejnenie svojich osobných údajov, s výnimkou mena, priezviska a používateľského mena na projektoch nadácie Wikimedia. Meno, priezvisko a používateľské meno budú zverejnené v prípade výhercov pri vyhlásení výsledkov.

2) Výhercovia Súťaže poskytnú Organizátorovi svoje osobné údaje (meno, priezvisko, poštovú adresu a emailovú adresu). Tieto údaje, s výnimkou uvedenou v § 5 bod 1), sú neverejné a sú nutné k prípadnému poštovému doručeniu cien. Účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov na účely Súťaže. Organizátor sa zaväzuje osobné údaje chrániť pred zneužitím a použiť ich len na účely tejto súťaže.

Ustanovenia týkajúce sa fotografií, ktoré sú prihlásené do Súťaže upraviť

§ 6 upraviť

1) Účastník musí byť zároveň autorom fotografie.

2) Fotografie musia byť prvýkrát zverejnené na úložisku podľa pokynov organizátora – na Wikimedia Commons.

3) Fotografie musia byť zverejnené počas obdobia konania súťaže: od 1. do 31. októbra 2020 vrátane. Odfotené môžu byť kedykoľvek pred a počas obdobia konania Súťaže.

§ 7 upraviť

1) Účastníci Súťaže musia svoje fotografie zverejniť pod licenciou Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 4.0 (CC BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), alebo menej restriktívnou.

§ 8 upraviť

1) Fotografie musia byť zverejnené v správnom formáte vyžadovanom Wikimedia Commons a musia mať najmenej 1000 pixelov na jednu stranu.

2) Fotografie nemôžu mať označenia času ani autora vo forme viditeľných či nevideteľných štítkov, či vodoznakov. Tieto údaje môžu byť pripojené iba vo forme meta dát.

3) Fotografie nemôžu byť orámované.

4) Fotografie nemôžu porušovať autorské práva.

5) Fotografie musia identifikovať konkrétnu pamiatku (evidovanú alebo neevidovanú v zoznamoch Pamiatkového úradu Slovenskej republiky) a musia mať vhodný popis, nie napr. číslo prednastavené vo fotoaparáte.

Porota a ceny upraviť

§ 9 upraviť

1) Organizátor Súťaže zabezpečí Porotu, ktorá určí najviac desať víťazných fotografií slovenskej časti Súťaže.

2) Porota má aspoň 3 členov, zastúpenie v nej majú pamiatkári, odborníci na fotografiu a členovia slovenskej wikikomunity.

3) Porota pracuje podľa týchto pravidiel.

§ 10 upraviť

1) Porota vyberá zo všetkých zúčastnených fotografií, ktoré spĺňajú podmienky Súťaže podľa týchto pravidiel.

2) Porota vyberie 10 najlepších fotografií. Svoju voľbu musí byť schopná odôvodniť.

3) Ocenené fotografie musia mať encyklopedickú aj umeleckú hodnotu.

4) Ceny do Súťaže zabezpečí Organizátor. Súčasťou umiestnenia medzi desiatimi najlepšími fotografiami je tiež účasť v medzinárodnom kole Súťaže.

5) Ceny budú rozdelené podľa umiestnenia fotografií.

6) Ceny nie je nutné prevziať osobne. Výhercovia súťaže majú právo požiadať o preplatenie oprávnených nákladov na cestu do a z miesta odovzdávania cien Súťaže. O oprávnenosti cestovných nákladov rozhoduje Organizátor.

7) V prípade, že Organizátor nebude schopný skontaktovať sa s výhercom z dôvodu zavineného výhercom do 2 mesiacov od dňa keď mu výhercov oznámi Porota, výhra prepadá v prospech Organizátora.

Koncové ustanovenia upraviť

§ 11 upraviť

1) Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby tieto pravidlá upraviť, preformulovať, pridať alebo odobrať jednotlivé body pravidiel.


(Poznámka: Tieto pravidlá boli čiastočne založené na pravidlách českej Wikipédie z roku 2013.)