Základná sídelná jednotka

Základná sídelná jednotka (ZSJ) je základná časť sídelného útvaru. Základné sídelné jednotky pokrývajú celé územie štátu s výnimkou neosídlených oblastí.

Vo vybraných mestách sú základné sídelné jednotky urbanistické obvody, ktoré sú charakterizované zhodným funkčným využitím väčšiny objektov.

V ostatných obciach sú základné sídelné jednotky sídelné lokality, ktoré zahŕňajú iba zastavané časti katastrálneho územia. Sú tvorené samostatnými zoskupeniami obytných objektov vrátane území upravených pre potreby sídla a sú vzájomne oddelené nezastavanou plochou alebo hranicou katastrálneho územia.

Účelom ZSJ je presnejšia územná identifikácia, než akú poskytujú jednotky katastrálne územie a obec. Identifikácia sa používa hlavne na štatistické sledovania sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo súvisiacich s osídlením.